Πράξη διαρροής στέγης

Διαβάστε: 1 886

Η πράξη της διαρροής της οροφής του σπιτιού. Εάν ο ένοχος δεν εξαλείψει τη διαρροή της στέγης, η κατάσταση της οποίας εμποδίζει τη χρήση της ιδιοκτησίας σας για τον επιδιωκόμενο σκοπό, δικαιούστε να ζητήσετε αποζημίωση. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου. 1 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, όταν ιδρύουν, ασκούν και προστατεύουν τα πολιτικά δικαιώματα και ασκούν πολιτικές υποχρεώσεις, οι συμμετέχοντες σε αστικές σχέσεις πρέπει να ενεργούν καλή τη πίστει. Με βάση τις παραγράφους. 1 σελ. 1 Άρθ. 8 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας πολιτικά δικαιώματα και υποχρεώσεις, μεταξύ άλλων και από συμβάσεις. Δυνάμει της άρθρωσης. 210 του Αστικού Κώδικα, ο ιδιοκτήτης φέρει το βάρος της διατήρησης της περιουσίας που ανήκει σε αυτόν, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από νόμο ή σύμβαση.

Αν το ακίνητο είναι μισθωμένο, στη συνέχεια, στο πλαίσιο της μίσθωσης (μίσθωση ακινήτου) ο εκμισθωτής (ιδιοκτήτης) υποχρεούται να παρέχει την ιδιότητα του μισθωτή (ενοικιαστή) για την πληρωμή για την προσωρινή κατοχή και χρήση ή για προσωρινή χρήση (Αρθ. 606 του Αστικού Κώδικα).

Τα αντικείμενα που ενδέχεται να υπόκεινται σε σύμβαση μίσθωσης καθορίζονται στο άρθρο. 607 του Αστικού Κώδικα.

Σύμφωνα με το άρθρο 608 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας το δικαίωμα μίσθωσης του ακινήτου ανήκει στον ιδιοκτήτη του (άλλο εξουσιοδοτημένο από τον νόμο ή τον ιδιοκτήτη).

Όπως προκύπτει από την παράγραφο 1 του άρθρου. 611 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο εκμισθωτής υποχρεούται να παράσχει στον μισθωτή το ακίνητο σε κατάσταση σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης μίσθωσης και τον σκοπό του ακινήτου.

Το άρθρο 616 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας ρυθμίζει τις υποχρεώσεις των μερών όσον αφορά τη διατήρηση μισθωμένων περιουσιακών στοιχείων. Έτσι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 αυτού του άρθρου, ο εκμισθωτής υποχρεούται να πραγματοποιήσει με δικά του έξοδα μια σημαντική αναμόρφωση του ακινήτου που μεταβιβάστηκε προς ενοικίαση, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από νόμο, άλλες νομικές πράξεις ή σύμβαση μίσθωσης, και δυνάμει της παραγράφου 2 του άρθρου. 616 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ο ενοικιαστής υποχρεούται να διατηρήσει το ακίνητο σε καλή κατάσταση, να προβεί σε τρέχουσες επισκευές με δικά του έξοδα και να επιβαρυνθεί με τα έξοδα διατήρησης του ακινήτου, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο ή τη σύμβαση μίσθωσης.

Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του μέρους 1 του άρθρου. 620 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατόπιν αιτήσεως του ενοικιαστή, η σύμβαση μίσθωσης μπορεί να τερματιστεί από το δικαστήριο πριν από το χρονοδιάγραμμα σε περιπτώσεις όπου το ακίνητο, λόγω περιστάσεων για τις οποίες ο ενοικιαστής δεν ευθύνεται, θα βρίσκεται σε κατάσταση ακατάλληλη προς χρήση.

Υποχρέωση πρέπει να εκτελείται σωστά, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις του νόμου, άλλες νομικές πράξεις, και ελλείψει τέτοιων προϋποθέσεις και απαιτήσεις - σύμφωνα με τα έθιμα του εμπορίου ή άλλων συνήθως από απαιτήσεις (άρθρο 309 του Αστικού Κώδικα.).

Σύμφωνα με το άρθρο st. 15, 1064 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας μπορεί να ζητήσει την πλήρη αποζημίωση για τις ζημίες που του έχουν προκληθεί, εκτός αν ο νόμος ή η σύμβαση προβλέπουν αποζημίωση των ζημιών σε μικρότερο ποσό.

Βάσει της ρήτρας 1, 2 του άρθρου. 1064 του Αστικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για τη ζημία που προκλήθηκε στην ιδιοκτησία ενός νομικού προσώπου υπόκειται σε πλήρη αποζημίωση από το πρόσωπο που προκάλεσε τη ζημία. Το άτομο που προκάλεσε τη βλάβη αποδεσμεύεται εάν αποδείξει ότι η βλάβη δεν προκλήθηκε από την υπαιτιότητά του.

Με βάση τα παραπάνω μπορούμε να συμπεράνουμε ότι αν βρεθεί κατά τη διάρκεια της λειτουργίας (μισθωμένο) ιδιότητα που η οροφή του κτιρίου (το οποίο δεν αποτελεί αντικείμενο της μίσθωσης) σχετικά με τις μισθωμένες εγκαταστάσεις ρέει, και οι ελλείψεις αυτές δεν έχουν διορθωθεί από τον εκμισθωτή, έχετε το δικαίωμα να απαιτήσει την επιστροφή της βλάβης των ζημιών του ιδιοκτήτη. Επίσης, εσείς (ο ενοικιαστής) έχετε νομική βάση για την πρόωρη λήξη της σύμβασης μίσθωσης λόγω της αδυναμίας χρήσης του μισθωμένου ακινήτου. Στην εξεταζόμενη περίπτωση, ο μισθωτής δεν δικαιούται να επισκευάσει ανεξάρτητα την οροφή και να ανακτήσει το ποσό των εξόδων που πραγματοποιήθηκαν για τις επισκευές από τον εκμισθωτή.

Σε απόδειξη της διαρροής της στέγης και παράπλευρες ζημιές στην ιδιοκτησία, γίνεται μια πράξη σχετικά με τη διαρροή της στέγης του σπιτιού (η πράξη της διαρροής της οροφής).

Πράξη για τη διαρροή της οροφής του δείγματος σπιτιών

Η πράξη της διαρροής της οροφής του οίκου επικοινωνίας στο δρόμο. Danshchina, 28

Είμαστε κατώτεροι υπογράφοντες, έχουμε καταρτίσει αυτή την πράξη στο ότι ως αποτέλεσμα της αναθεώρησης της οροφής του Σώματος επικοινωνίας για την ul. Danshchina, 28, από τον συμβαλλόμενο οργανισμό OOO Gerda, η στέγη πάνω από τις εγκαταστάσεις του RTCS έσπασε. Λόγω διαρροών τα σαββατοκύριακα από τις 24 Αυγούστου 20 έως τις 6 Αυγούστου 20, τα γραφεία αρ. 231, 215, 217 πλημμύρισαν, με αποτέλεσμα την απενεργοποίηση του εξοπλισμού:

- πληκτρολόγιο στον υπολογιστή - 1 τεμ.

καθώς και τα πλακόστρωτα πλακάκια Armstrong, ύψους:

 • αριθμός γραφείου 213 - 10 τεμ.
 • αριθμός γραφείου 215 - 3 τεμ.
 • αριθμός γραφείου 217 - 7 τεμ.

  Σύνολο: 20 πλακίδια.

  Ο επικεφαλής της περιοχής Perm του NGCH-1 A.A. Belyaev

  Y.V. Drugova

  Μηχανικός LLC "Gerda" A.V. Pankov

  Έλεγχος περιεχομένου

  κτίρια και δομές V.I. Udalov

  Διαρροές στέγης. Πώς να γράψετε μια καταγγελία

  Με την αρχή του φθινοπώρου, πολλοί κάτοικοι των επάνω ορόφων με ένα τρεμάκι σκέφτονται πώς ζουν για να δουν το καλοκαίρι, και δεν είναι καν η περίπτωση ότι όταν έρθει ο χειμώνας θα είναι κρύο έξω. Όχι, το θέμα είναι σε μια στεγανή στέγη, πιο συγκεκριμένα, στην κακή ποιότητα επικάλυψη. Κάποιοι κάτοικοι, κουρασμένος όρια obbivat, ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην πόρτα του γραφείου του επικεφαλής όλων των ειδών και ποιοτήτων, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τρίτων που για τα μετρητά θα είναι σε θέση να λύσει όλα τα προβλήματα που συνδέονται με διαρροή στέγες. Αλλά τίθεται ένα αρκετά λογικό ερώτημα - γιατί μην πληρώνετε μηνιαίως για στέγαση και κοινοτικές υπηρεσίες, αν δεν παρέχονται σε απάντηση; Ίσως πρέπει να αγωνιστείτε για το δικαίωμα να ζήσετε σε ένα στεγνό και άνετο διαμέρισμα;

  Εάν η διαχείριση του τομέα των κατοικιών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν ανταποκρίνεται στις γραπτές δηλώσεις των ενοικιαστών, είναι απαραίτητο να πάτε πάνω και να γράψετε μια καταγγελία στην κρατική υπηρεσία επιθεώρησης κατοικιών της περιοχής. Η καταγγελία είναι γραμμένη σε οποιαδήποτε μορφή, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα, πιο προηγμένες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή και έναν εκτυπωτή, αλλά τελικά το χαρτί πρέπει να φαίνεται ως εξής:

  Κρατική Επιθεώρηση Στέγασης

  πόλη *** (ή περιοχή ***)

  Petrov Petr Ivanovich

  Διαμονή σε:

  st. Λένιν, 8, kV. 177

  Καταγγελία κατά της αδράνειας των εργαζομένων του οργανισμού που εξυπηρετεί το σπίτι μας (μπορείτε να γράψετε το όνομα του οργανισμού, για παράδειγμα, Μόσχα Housing Company LLC)

  Εγώ, Sidorov Petr Ivanovich, ζουν σε ένα διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στη διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω. Από τον Μάρτιο του 2011, το διαμέρισμά μου έχει πλημμυρίσει συνεχώς με βροχοπτώσεις, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της μαλακής οροφής του σπιτιού. Το νερό ρέει κατά μήκος του τοίχου, που είναι το όριο μεταξύ της αίθουσας και της κουζίνας, και περιπτώσεις πλημμυρών συμβαίνουν όχι μόνο την άνοιξη και το φθινόπωρο, κατά τη διάρκεια μεγάλων και συχνών βροχών, αλλά και το χειμώνα, όταν το χιόνι λιώνει στην οροφή. Λόγω της συνεχούς διαρροής νερού, χρόνο για να στεγνώσουν τα τοίχους και την οροφή, από την άποψη αυτή, σε ένα διαμέρισμα στους τοίχους της σταθερής υγρασίας και την υγρασία, την οποία ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη του φόρμα και το ωίδιο, μέρος της ταπετσαρίας και σοβά στους τοίχους είχε επιδεινωθεί κάνει.

  Τον Απρίλιο του 2011 έκανα γραπτή δήλωση στη Διοίκηση Στέγασης και Επιχειρήσεων με μια δήλωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση με την οροφή (είναι ωραίο να γράψουμε τον εισερχόμενο αριθμό της δήλωσης ή να επισυνάψουμε ένα αντίγραφο αυτής). Ως αποτέλεσμα της δήλωσής μου στις 5 Απριλίου 2011, συντάχθηκε μια πράξη κοινής έρευνας ενός διαμερίσματος. Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ως αποτέλεσμα της κατακρήμνισης που ρέει μέσα από τις αρθρώσεις των σχισμών κλαδέματος υπάρχουν κηλίδες λείανσης στην ταπετσαρία και την οροφή με συνολική έκταση 2,2 m2. Μετά την ολοκλήρωση της έκθεσης επιθεώρησης, καθορίστηκαν οι προθεσμίες για την αποκατάσταση των διαρροών και την αποκατάσταση των στεγανωτικών αρμών - μέχρι την 1η Ιουνίου 2011 (και η φωτοτυπία της πράξης θα είναι πολύ χρήσιμη).

  Μέχρι σήμερα, η εικόνα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο, η περιοχή της βλάβης αυξάνεται μετά από κάθε βροχή (μπορείτε να επισυνάψετε μια φωτογραφία της ζημιάς, ιδανικά - πώς ήταν και πώς έγινε). Έχω επανειλημμένα καλέσει και ήρθα προσωπικά στη Μόσχα Housing Company LLC, για να μάθω πότε θα αρχίσουν οι εργασίες επισκευής. Αρχικά μου είπαν ότι καταρτίσαμε ένα σχέδιο εργασίας και στη συνέχεια είπαν ότι οι ασυνέπειες εξαλείφθηκαν και η οροφή δεν θα διαρρεύσει πια, οπότε παρακαλούμε να μην καλέσετε ή να μην ασχοληθείτε με τις καταγγελίες σας πια. Αλλά η επισκευή της στέγης δεν έχει γίνει, οι τοίχοι δεν έχουν χρόνο να στεγνώσουν μετά από τις βροχές, που θα είναι τρομακτικό να φανταστεί κανείς με το διαμέρισμα μετά το λειωμένο χιόνι άνοιξη. Κάθε μήνα πληρώνω τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης την πληρωμή για την τρέχουσα επισκευή ακινήτων, η οποία είναι στην κοινή χρήση ενός κτιρίου πολυκατοικιών. Σύμφωνα με την κρατική επιτροπή Κατασκευή της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθμού 09/27/2003 17 «Με την έγκριση των κανόνων και των κανονισμών της τεχνικής λειτουργίας του αποθέματος κατοικιών», η εν λόγω οργάνωση είναι υποχρεωμένη να παρέχει κατασκευές περιεχόμενο της σοφίτας, καθώς και συστήματα στέγης και αποχέτευσης σε καλή κατάσταση λειτουργίας και να προστατεύεται από την δομή δεδομένων υγρασία από τη διαρροή μηχανικού εξοπλισμού ή στέγης.

  Σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την τρέχουσα επισκευή οικιστικών κτιρίων, οι διαρροές στην οροφή σε ορισμένα σημεία θα πρέπει να επισκευαστούν μέσα σε 24 ώρες και η ζημιά στα συστήματα αποστράγγισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 ημέρες.

  Έχω το δικαίωμα να πιστεύω ότι με την αδράνεια μου η Μόσχα Housing Company LLC παραβιάζει σκόπιμα τα συνταγματικά μου δικαιώματα στέγασης και το δικαίωμα σε ευνοϊκό περιβάλλον διαβίωσης σύμφωνα με το άρθρο. 23 του νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 52-F3 "για την υγειονομική και επιδημιολογική ευεξία". Ως εκ τούτου, σας ζητώ να ελέγξετε την παραβίαση αυτή με την υποχρεωτική άσκηση διοικητικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο. 7.22 του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων και υπό την επιφύλαξη να υποχρεώσει τον οργανισμό που υπηρετεί το σπίτι μας να κάνει τις απαραίτητες επισκευές στην οροφή. Εκτός από την εκτέλεση εργασιών επισκευής στο σπίτι μου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

  Διαρροές στέγης - πώς να λύσετε το πρόβλημα με βοηθητικά προγράμματα;

  1 Αιτίες προβλημάτων στέγης

  Οι κάτοικοι ιδιωτικών κατοικιών είναι πολύ λιγότερο πιθανό να επικοινωνούν με εκπροσώπους των δημόσιων υπηρεσιών - πώς και τι να καλύψουν, καθώς και να απομονώσουν την οροφή και τι πρέπει να κάνουν εάν ρέει, αποφασίζουν μόνοι τους. Αλλά σε πολυκατοικίες, η κατάσταση είναι διαφορετική - αν συμβεί κάτι τέτοιο, θα πρέπει να επιλυθεί από κοινού με τους εκπροσώπους του τομέα των κατοικιών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.

  Κατά κανόνα, αν η στέγη είναι παλιά, τότε είναι μάλλον δύσκολο να γνωρίζουμε τη συγκεκριμένη αιτία της διαρροής - μπορεί να υπάρχουν απλά αρκετές από αυτές. Υπάρχουν όμως μερικοί σημαντικοί παράγοντες που οδηγούν σε σοβαρά προβλήματα:

 • η διάρκεια ζωής του υλικού στεγών έχει λήξει και δεν έχει αντικατασταθεί από νέο
 • η μηχανική βλάβη προκλήθηκε κατά τον καθαρισμό των φύλλων ή του χιονιού ή κατά τη διάρκεια της ηλεκτρικής εργασίας
 • Παραβιάσεις τεχνολογίας έχουν διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής
 • κάμψη ή σκίσιμο φύλλων οροφής από ισχυρές ριπές ανέμου
 • οι διαφορές θερμοκρασίας οδήγησαν σε μείωση της απόδοσης του υλικού κατασκευής σκεπής.

  Οι δημοτικές υπηρεσίες, σύμφωνα με την καθιερωμένη τάξη, πρέπει να πραγματοποιούν προληπτική επισκευή στέγης μία φορά το χρόνο. Η επίσκεψή τους θα πρέπει να αναμένεται το καλοκαίρι, όταν ο καιρός είναι καλός και ζεστός χωρίς βροχή. Ωστόσο, για διάφορους λόγους, αυτή η επισκευή δεν πραγματοποιείται, επομένως, υλικά στέγης κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων δεν αντέχουν και επιτρέπουν διαρροή. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι κάτοικοι των πολυκατοικιών πρέπει να καλούνται στις επιχειρήσεις κοινής ωφελείας μετά το πρώτο δελτίο επιθεώρησης, το οποίο στις περισσότερες περιπτώσεις δεν κάνουν επίσης. Μερικές φορές με την πάροδο του χρόνου επισκευαστεί ρωγμή στο σχιστόλιθο μπορεί να προστατεύσει από τις δυσάρεστες συνέπειες.

  Κλήση ή επιστολή;

  Η ζημιά ή η φυσική αλλοίωση της οροφής οδηγεί σε παραβίαση της στεγανότητας της επίστρωσης και ως αποτέλεσμα της διείσδυσης της υγρασίας στην πίτα στέγης. Αυτό το πρόβλημα αντιμετωπίζεται συστηματικά από τους κατοίκους του ορόφου των πολυκατοικιών. Το ανώτατο όριο και οι τοίχοι κτυπήματος κατά τη διάρκεια της περιόδου ενεργού ξεπάγωμα του ήλιου ή κατά τη διάρκεια των βροχών σημαίνει ότι η οροφή έχει διαρρεύσει.

  Γιατί είναι απαραίτητο τα πρώτα σημάδια διαρροής να έρθουν σε επαφή με τον οργανισμό διαχείρισης, ο οποίος είναι υπεύθυνος για την τεχνική κατάσταση του κτιρίου διαμερισμάτων; Όσο νωρίτερα εξαλείφονται οι αιτίες της διείσδυσης της υγρασίας, τόσο μικρότερη θα είναι η κατασκευή του κτιρίου.

  Επιπλέον, σε σοβαρή περίπτωση έκτακτης ανάγκης, υπάρχει υψηλός κίνδυνος πλημμύρας των χώρων, και αυτό δεν είναι μόνο φθαρμένο φινίρισμα, αλλά και βλάβη νερού στις οικιακές συσκευές και τα έπιπλα, ο κίνδυνος βραχυκυκλώματος των ηλεκτρικών καλωδίων. Εάν υπάρχουν μικρές διαρροές, μην περιμένετε να υποβαθμιστεί η κατάσταση.

  Συνεχώς εμποτίζοντας δομές κτιρίου - ένα ευνοϊκό περιβάλλον του μύκητα, το οποίο δεν είναι τόσο εύκολο να απαλλαγούμε από. Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι έως ότου εξαλειφθεί η αιτία της διαρροής, είναι άσκοπο να γίνουν επισκευές στα επηρεαζόμενα διαμερίσματα.

  Έτσι, όταν ανιχνεύετε υγρούς λεκέδες ή νερό που στάζει από το ανώτατο όριο, θα πρέπει να σηματοδοτήσετε αμέσως στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας - επικοινωνήστε με τον οργανισμό διαχείρισης που είναι υπεύθυνος για το σπίτι με το πληγείσα διαμέρισμα. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος είναι μια τηλεφωνική κλήση προς τη ρεσεψιόν ή τις τεχνικές υπηρεσίες.

  Είναι σημαντικό να υποχρεωθεί ο παραλήπτης της κλήσης να το εκδώσει με τη μορφή επίσημης καταγγελίας από συγκεκριμένο άτομο που αναφέρει την ώρα της κλήσης. Ωστόσο, η πρακτική δείχνει ότι η προφορική θεραπεία (ακόμη και με προσωπική επίσκεψη στο τμήμα στέγασης ή στον Ποινικό Κώδικα) σπάνια οδηγεί σε αποτέλεσμα. Είναι πολύ πιθανότερο να επιστήσει την προσοχή των υπεύθυνων ανθρώπων στο πρόβλημα, αν γράψετε μια δήλωση σχετικά με τη διαρροή της οροφής.

  Πώς να γράψετε ένα παράπονο;

  Εάν η ροή στέγης, πώς να γράψετε μια δήλωση; Μια αίτηση διαρροής στέγης υποβάλλεται στον αποστολέα του τμήματος στέγασης. Συνήθως η καταγγελία κατατίθεται σε ελεύθερη μορφή, υποδεικνύεται το όνομα και η διεύθυνση του αιτούντος.

  Κατά την υποβολή καταγγελίας σχετικά με τη διαρροή της στέγης, είναι απαραίτητο να βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο είναι επίσημα αποδεκτό, αναφέροντας την ημερομηνία και ώρα υποβολής, υπογεγραμμένο και αναφέροντας τη θέση του αντιπροσώπου του διαχειριστικού οργανισμού.

  Η καταγγελία σχετικά με τη διαρροή της στέγης θα πρέπει να καταγράφεται σε δύο αντίτυπα, αντίγραφο πρέπει να παραμείνει ως απόδειξη της κατάθεσης του παρόντος εγγράφου. Το αντίγραφο πρέπει επίσης να υπογραφεί και να υποδεικνύει τη θέση του αντιπροσώπου του οργανισμού, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα υποβολής της καταγγελίας.

  Ο αποστολέας του τμήματος στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας θα πρέπει στο εγγύς μέλλον να αποστέλλει τεχνικό ειδίκευσης πλήρους απασχόλησης για την εκτίμηση της ζημίας και την προετοιμασία της ελαττωματικής δήλωσης για την επισκευή της οροφής. Στις περισσότερες περιπτώσεις, ο τεχνικός ειδικός δεν πηγαίνει ή τίποτα δεν αλλάζει από την επίσκεψή του - η εταιρεία διαχείρισης δεν βιάζεται να κάνει πραγματικά βήματα. Σε αυτή την περίπτωση, είναι απαραίτητο να υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφελείας σχετικά με τη διαρροή οροφής που απευθύνεται στον επικεφαλής του οργανισμού.

  Η δήλωση πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πληρέστερη και ακριβέστερη. Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μια φωτογραφική μηχανή ή μια βιντεοκάμερα, ορίζοντας την ημερομηνία και την ώρα λήψης στην τεχνική - αυτό θα σας επιτρέψει να χρησιμοποιήσετε φωτογραφίες και βίντεο ως απόδειξη ως αποτελεσματικά επιχειρήματα.

  Οι φωτογραφίες και οι μαγνητοσκοπήσεις θα πρέπει να καθορίζουν τις ζημιές που προκαλούνται - βλάβες στην οροφή, στους τοίχους, στα εσωτερικά αντικείμενα. Η παρουσία των ελέγχων αγοράς για τα επηρεαζόμενα αντικείμενα πρέπει επίσης να επισυναφθεί στην αίτηση.

  Σε περίπτωση διαρροής οροφής σε ένα κτίριο διαμερισμάτων, οι ιδιοκτήτες κάθε προσβεβλημένου διαμερίσματος πρέπει να υποβάλουν χωριστό παράπονο χρησιμοποιώντας μια δειγματοληπτική εφαρμογή. Αυτό αυξάνει τις πιθανότητες για άμεση εξέταση του θέματος.

  Κατά την υποβολή αίτησης για διαρροή στέγης, ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος πρέπει να έχει διαβατήριο μαζί του και την φωτοτυπία του, καθώς και έγγραφο που να επιβεβαιώνει τα δικαιώματα στο διαμέρισμα στη συγκεκριμένη διεύθυνση.

  Δείγμα εγγράφου

  Εφαρμογή δείγματος στο τμήμα στέγασης για διαρροή στέγης:

  Στον επικεφαλής του τμήματος στέγασης №15 της Σαμάρας

  από τον Βίκτορ Ιβάνοβιτς Σαμογιόφ,

  Διαμονή σε:

  st. Krasin, 8, kV. 163

  Εγώ, Samoylov Viktor Ivanovich, ζουν στο διαμέρισμα του επάνω ορόφου ενός πολυώροφου κτιρίου στην παραπάνω διεύθυνση. Από τον Απρίλιο του 2013, το διαμέρισμα πλημμυρίζεται τακτικά με βροχοπτώσεις λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της στέγης του σπιτιού μας.

  Περιπτώσεις πλημμύρας συνέβησαν κατά την τήξη του χιονιού και αργότερα κατά τις βροχές. Λόγω των συχνών διαρροών, η οροφή στην κουζίνα και στην κρεβατοκάμαρα, καθώς και ο τοίχος μεταξύ τους (και στις δύο πλευρές) ήταν συνεχώς υγρές, γεγονός που προκάλεσε την αποκόλληση της ταπετσαρίας, το γύψο υπέστη ζημιές και η μούχλα εμφανίστηκε. Το διαμέρισμα έχει υψηλή υγρασία, η οποία είναι κακή για την υγεία της οικογένειάς μου.

  Στις 17 Απριλίου 2013, υπέβαλα ήδη μια καταγγελία στον αποστολέα του τμήματος στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφελείας αριθ. 15 σχετικά με το γεγονός της διαρροής οροφής. Ο αποστολέας έστειλε έναν τεχνικό που εξέτασε την πληγείσα οροφή και τον τοίχο, αλλά δεν αναλήφθηκαν περαιτέρω ενέργειες.

  Κατά την προηγούμενη περίοδο, η κατάσταση έχει επιδεινωθεί σημαντικά λόγω των συχνών μεγάλων βροχοπτώσεων. Φωτογραφίες των ζημιών που συνδέονται. Από αυτούς είναι σαφές ότι η περιοχή διαβροχής έχει αυξηθεί αρκετές φορές.

  Πληρώνω τους λογαριασμούς κοινής ωφελείας μηνιαίως, χωρίς καθυστέρηση και στο σύνολό τους. Η σύνθεση αυτών των πληρωμών περιλαμβάνει ένα τέλος για την τρέχουσα επισκευή ενός κτιρίου διαμερισμάτων. Σύμφωνα με το διάταγμα του Gosstroy της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 27ης Σεπτεμβρίου 2003 αριθ. 17 σχετικά με την έγκριση των κανόνων και των κανονισμών για την τεχνική συντήρηση του οικιστικού αποθέματος, ο οργανισμός σας πρέπει να διατηρήσει την οροφή του σπιτιού σε καλή κατάσταση.

  Ως εκ τούτου, σας ζητώ να στείλετε μια επιτροπή που θα αξιολογήσει τις ζημίες που προκλήθηκαν από διαρροές, καθώς και ειδικούς για τις εργασίες επισκευής στο διαμέρισμά μου. Επιπλέον, ο οργανισμός σας πρέπει να κάνει τις απαραίτητες επισκευές στην οροφή.

  Ενέργειες διαχείρισης οργανισμού

  Η αίτηση μπορεί να εξεταστεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών. Στη συνέχεια, ο επικεφαλής του τμήματος στέγασης πρέπει να στείλει μια επιτροπή που αποτελείται από τους υπαλλήλους της οργάνωσης κοινής ωφέλειας και τα μέλη της επιτροπής σπίτι.

  Συνιστάται να προσκαλέσετε τους γείτονες ως παρατηρητές, να κάνετε κάποιες φωτογραφίες ζημιών παρουσία της επιτροπής και να τους ζητήσετε να υποστηρίξουν τις φωτογραφίες. Στο επόμενο στάδιο, ο τεχνικός πρέπει να συντάξει έναν ελαττωματικό κατάλογο, με βάση τον οποίο διαμορφώνεται μια εκτίμηση για την επισκευή. Μετά από αυτό, θα πρέπει να περιμένετε εργασίες επισκευής.

  Ένα δείγμα καταγγελίας διαρροής στέγης μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την υποβολή καταγγελίας σε ανώτερες αρχές, εάν ο οργανισμός διαχείρισης δεν λάβει πραγματικά μέτρα για την επιδιόρθωση των κατεστραμμένων χώρων και της στέγης. Σε αυτή την περίπτωση, η αίτηση υποβάλλεται στον επικεφαλής του τμήματος στέγασης και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας της περιφέρειας ή της πόλης. Εάν αυτή η επιστολή δεν λάβει μέτρα, τότε οι πληγέντες ενοικιαστές πρέπει να μηνύσουν τη διοίκησή τους.

  Διαρροές στέγης. πώς να γράψετε μια καταγγελία

  Με την αρχή του φθινοπώρου, πολλοί κάτοικοι των επάνω ορόφων με ένα τρεμάκι σκέφτονται πώς ζουν για να δουν το καλοκαίρι, και δεν είναι καν η περίπτωση ότι όταν έρθει ο χειμώνας θα είναι κρύο έξω. Όχι, το θέμα είναι σε μια στεγανή στέγη, πιο συγκεκριμένα, στην κακή ποιότητα επικάλυψη.

  Κάποιοι κάτοικοι, κουρασμένος όρια obbivat, ξοδεύουν τον ελεύθερο χρόνο τους στην πόρτα του γραφείου του επικεφαλής όλων των ειδών και ποιοτήτων, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τρίτων που για τα μετρητά θα είναι σε θέση να λύσει όλα τα προβλήματα που συνδέονται με διαρροή στέγες. Αλλά τίθεται ένα αρκετά λογικό ερώτημα - γιατί μην πληρώνετε μηνιαίως για στέγαση και κοινοτικές υπηρεσίες, αν δεν παρέχονται σε απάντηση; Ίσως πρέπει να αγωνιστείτε για το δικαίωμα να ζήσετε σε ένα στεγνό και άνετο διαμέρισμα;

  Εάν η διαχείριση του τομέα των κατοικιών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας δεν ανταποκρίνεται στις γραπτές δηλώσεις των ενοικιαστών, είναι απαραίτητο να πάτε πάνω και να γράψετε μια καταγγελία στην κρατική υπηρεσία επιθεώρησης κατοικιών της περιοχής. Η καταγγελία είναι γραμμένη σε οποιαδήποτε μορφή, μπορείτε να κάνετε χειροκίνητα, πιο προηγμένες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή και έναν εκτυπωτή, αλλά τελικά το χαρτί πρέπει να φαίνεται ως εξής:

  Κρατική Επιθεώρηση Στέγασης

  πόλη *** (ή περιοχή ***)

  Petrov Petr Ivanovich

  Διαμονή σε:

  st. Λένιν, 8, kV. 177

  Καταγγελία κατά της αδράνειας των εργαζομένων του οργανισμού που εξυπηρετεί το σπίτι μας (μπορείτε να γράψετε το όνομα του οργανισμού, για παράδειγμα, Μόσχα Housing Company LLC)

  Εγώ, Sidorov Petr Ivanovich, ζουν σε ένα διαμέρισμα στον τελευταίο όροφο πολυώροφου κτιρίου κατοικιών στη διεύθυνση που αναφέρθηκε παραπάνω. Από τον Μάρτιο του 2011, το διαμέρισμά μου έχει πλημμυρίσει συνεχώς με βροχοπτώσεις, λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης της μαλακής οροφής του σπιτιού.

  Το νερό ρέει κατά μήκος του τοίχου, που είναι το όριο μεταξύ της αίθουσας και της κουζίνας, και περιπτώσεις πλημμυρών συμβαίνουν όχι μόνο την άνοιξη και το φθινόπωρο, κατά τη διάρκεια μεγάλων και συχνών βροχών, αλλά και το χειμώνα, όταν το χιόνι λιώνει στην οροφή. Λόγω της συνεχούς διαρροής νερού, χρόνο για να στεγνώσουν τα τοίχους και την οροφή, από την άποψη αυτή, σε ένα διαμέρισμα στους τοίχους της σταθερής υγρασίας και την υγρασία, την οποία ένα γόνιμο έδαφος για την ανάπτυξη του φόρμα και το ωίδιο, μέρος της ταπετσαρίας και σοβά στους τοίχους είχε επιδεινωθεί κάνει.

  Τον Απρίλιο του 2011 έκανα γραπτή δήλωση στη Διοίκηση Στέγασης και Επιχειρήσεων με μια δήλωση σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση με την οροφή (είναι ωραίο να γράψουμε τον εισερχόμενο αριθμό της δήλωσης ή να επισυνάψουμε ένα αντίγραφο αυτής). Ως αποτέλεσμα της δήλωσής μου στις 5 Απριλίου 2011, συντάχθηκε μια πράξη κοινής έρευνας ενός διαμερίσματος.

  Η επιτροπή διαπίστωσε ότι ως αποτέλεσμα της κατακρήμνισης που ρέει μέσα από τις αρθρώσεις των σχισμών κλαδέματος υπάρχουν κηλίδες λείανσης στην ταπετσαρία και την οροφή με συνολική έκταση 2,2 m2. Στο τέλος της έκθεσης επιθεώρησης, καθορίστηκαν οι προθεσμίες για την αποκατάσταση των διαρροών και την αποκατάσταση των αρθρώσεων - μέχρι την 1η Ιουνίου 2011 (και η φωτοτυπία της έκθεσης θα ήταν πολύ χρήσιμη).

  Μέχρι σήμερα, η εικόνα δεν έχει αλλάξει προς το καλύτερο, η περιοχή της βλάβης αυξάνεται μετά από κάθε βροχή (μπορείτε να επισυνάψετε μια φωτογραφία της ζημιάς, ιδανικά - πώς ήταν και πώς έγινε). Έχω επανειλημμένα καλέσει και ήρθα προσωπικά στη Μόσχα Housing Company LLC, για να μάθω πότε θα αρχίσουν οι εργασίες επισκευής.

  Αρχικά μου είπαν ότι καταρτίσαμε ένα σχέδιο εργασίας και στη συνέχεια είπαν ότι οι ασυνέπειες εξαλείφθηκαν και η οροφή δεν θα διαρρεύσει πια, οπότε παρακαλούμε να μην καλέσετε ή να μην ασχοληθείτε με τις καταγγελίες σας πια. Αλλά η επισκευή της στέγης δεν έχει γίνει, οι τοίχοι δεν έχουν χρόνο να στεγνώσουν μετά από τις βροχές, που θα είναι τρομακτικό να φανταστεί κανείς με το διαμέρισμα μετά το λειωμένο χιόνι άνοιξη.

  Κάθε μήνα πληρώνω τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος πλήρως και χωρίς καθυστερήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν επίσης την πληρωμή για την τρέχουσα επισκευή ακινήτων, η οποία είναι στην κοινή χρήση ενός κτιρίου πολυκατοικιών. Σύμφωνα με το διάταγμα αριθ. 17 του Gosstroy της Ρωσικής Ομοσπονδίας της 27ης Σεπτεμβρίου 2003 σχετικά με τους κανόνες έγκρισης και τα πρότυπα τεχνικής λειτουργίας του στεγαστικού ταμείου, ο προαναφερόμενος οργανισμός υποχρεούται να εξασφαλίζει τη συντήρηση των σοφίτων καθώς και των συστημάτων στέγης και αποχέτευσης σε καλή κατάσταση και να προστατεύει αυτές τις κατασκευές από διαρροές μηχανικό εξοπλισμό ή στέγες.

  Σύμφωνα με τον μέγιστο χρόνο αντιμετώπισης προβλημάτων κατά την τρέχουσα επισκευή οικιστικών κτιρίων, οι διαρροές στην οροφή σε ορισμένα σημεία θα πρέπει να επισκευαστούν μέσα σε 24 ώρες και η ζημιά στα συστήματα αποστράγγισης δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 ημέρες.

  Έχω το δικαίωμα να πιστεύω ότι με την αδράνεια μου η Μόσχα Housing Company LLC παραβιάζει σκόπιμα τα συνταγματικά μου δικαιώματα στέγασης και το δικαίωμα σε ευνοϊκό περιβάλλον διαβίωσης σύμφωνα με το άρθρο. 23 του νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 52-F3 για την υγειονομική και επιδημιολογική ευεξία.

  Ως εκ τούτου, σας ζητώ να ελέγξετε την παραβίαση αυτή με την υποχρεωτική άσκηση διοικητικής ευθύνης σύμφωνα με το άρθρο. 7.22 του Κώδικα Διοικητικών Αδικημάτων και υπό την επιφύλαξη να υποχρεώσει τον οργανισμό που υπηρετεί το σπίτι μας να κάνει τις απαραίτητες επισκευές στην οροφή. Εκτός από την εκτέλεση εργασιών επισκευής στο σπίτι μου, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

  Λήψη έκδοσης.doc

  Διαρροή στέγης - εφαρμογή δείγματος: πώς να συντάξετε μια πράξη, πού να γράψετε μια καταγγελία, πού να υποβάλετε μια αγωγή, παραδείγματα σε φωτογραφία και βίντεο

  1. Διαρροή στέγης - εφαρμογή δείγματος 2. Εφαρμογή δείγματος 3. Καταγγελία διαρροής στέγης 4. Κύριο μέρος της εφαρμογής επισκευής οροφής 5. Διαρροή στέγης - τι πρέπει να κάνετε; 6. Εργασίες επισκευής στην οροφή 7. Χρήσιμες συμβουλές

  Η επισκευή των οροφών των διαμερισμάτων πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένες ομάδες επισκευών. Η συμμετοχή του γραφείου στέγασης για την επίλυση του προβλήματος αυτού του είδους είναι απαραίτητη αμέσως μετά την ανίχνευση των παραμικρών σημείων διαρροής. Σε αυτό το άρθρο θα μιλήσουμε για το πώς να γράψουμε μια δήλωση σχετικά με την επισκευή της στέγης και πώς να επηρεάσουμε τις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας για έγκαιρες και υψηλής ποιότητας λύσεις στο πρόβλημα.

  Διαρροή στέγης - δήλωση δείγματος

  Μετά την άφιξη του κρύου καιρού, τα θέματα αντιμετώπισης προβλημάτων στο σπίτι είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Ένα από τα πιθανά προβλήματα είναι η διαρροή της οροφής.

  Αλλά ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το στοιχείο του σπιτιού και πώς να ενεργήσει σωστά εάν υπάρχουν διαζύγια στο ανώτατο όριο στο διαμέρισμά σας; Πού να βρεθεί η πράξη της διαρροής της οροφής, ένα δείγμα της γέμισης;

  Πρώτον, μια καταγγελία σχετικά με την εμφάνιση ενός προβλήματος με μια στέγη πρέπει να υποβληθεί δύο φορές - γραπτώς. Η πρώτη επιλογή είναι απαραίτητη για την έγκαιρη ενημέρωση των εργαζομένων του τμήματος στέγασης για τη διαρροή στέγης.

  Αλλά συχνά ενημερώνει μόνο ενημερώνει, χωρίς πραγματικά αποτελέσματα με τη μορφή επισκευής. Ωστόσο, συνιστούμε πρώτα απ 'όλα να καλέσετε τον αριθμό τηλεφώνου του τμήματος στέγασης. Σε αυτή την περίπτωση, βεβαιωθείτε ότι έχετε γράψει στο σημειωματάριο την ώρα και την ημερομηνία της κλήσης, το όνομα του χειριστή και την απάντηση που λάβατε.

  Μια γραπτή αίτηση στο γραφείο στέγασης για την επισκευή της στέγης είναι πολύ πιο αποτελεσματική. Πρώτα απ 'όλα, αυτό είναι ήδη ένα πραγματικό έγγραφο στο οποίο οι εργαζόμενοι του τμήματος στέγασης πρέπει απλώς να απαντήσουν.

  Δεύτερον, όταν είναι αδρανείς, ένα τέτοιο έγγραφο είναι ένα βαρύ επιχείρημα κατά την κατάθεση ενός γραφείου στέγασης στο δικαστήριο. /article-3705_2.jpg "/> Ένα άλλο εργαλείο για τον επηρεασμό της ανευθυνότητας των στελεχών των χώρων στέγασης είναι τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ταυτόχρονα, ένα χαρτί για την επικοινωνία με την υπηρεσία θα πρέπει να βρίσκεται στα χέρια σας.

  Μπορείτε να γράψετε μια χειρόγραφη δήλωση σχετικά με τη διαρροή της στέγης, το δείγμα είναι επίσης διαθέσιμο στο γραφείο στέγασης.

  Δείγμα εφαρμογής

  Εάν είχατε μια διαρροή από τη δήλωση οροφής δείγμα ενός τέτοιου σχεδίου θα ήταν ακριβώς το δρόμο.

  Είμαι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος __, που ζει στο σπίτι __ κατά μήκος του δρόμου __. Η υπηρεσία παρέχεται από τον οργανισμό σας. Λόγω του ότι είστε άμεσος εκτελεστής υπηρεσιών για τη διατήρηση της ιδιοκτησίας ενός σπιτιού, ανεξάρτητα από τη μορφή ιδιοκτησίας, πρέπει να παρέχετε στον καταναλωτή ένα κατάλληλο επίπεδο υπηρεσιών και υπηρεσιών.

  Ταυτόχρονα, τηρούν τους κανόνες υγιεινής και τους κανόνες που καθορίζονται από τους όρους της σύμβασης και τα σχετικά κανονιστικά έγγραφα.

  Με τη σειρά του, σημειώνω ότι εκπληρώνω τακτικά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σύμβαση, που πληρώνουν για τη διατήρηση της διατήρησης της δημόσιας περιουσίας. /article-3705_3.jpg "/> Επί του παρόντος, παραβιάζονται οι κανόνες του νόμου περί προστασίας των καταναλωτών RF, δηλαδή το άρθρο 4 - οι υπηρεσίες για τη συντήρηση κοινόχρηστου ακινήτου παραβιάζονται, καθώς η στέγη πάνω από το διαμέρισμά μου έχει πολλές διαρροές, ποιότητα ζωής.

  Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου της Ρωσικής Ομοσπονδίας για την Προστασία των Καταναλωτών, καθώς και τα άρθρα 40 και 42 των Κανόνων Διατήρησης της Δημόσιας Ιδιοκτησίας, ζητώ να εξαλείψω το λόγο της διαρροής της στέγης πάνω από το διαμέρισμά μου κατά τη διάρκεια της ημέρας και να πραγματοποιήσω επισκευές σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έγιναν.

  Σε περίπτωση άρνησης εξάλειψης της διαρροής ή αθέμιτης εκτέλεσης των καθηκόντων μου, θα επικοινωνήσω με το γραφείο του εισαγγελέα και την επιθεώρηση στέγης με καταγγελία σχετικά με την παραβίαση του άρθρου 7.22 του Διοικητικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Όλα τα υπόλοιπα, διατηρώ το δικαίωμα να προσέλθω στο δικαστήριο για να ανακτήσω την ηθική και πραγματική ζημία και να υπολογίσω εκ νέου τους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας για τη συντήρηση και επισκευή του αποθέματος κατοικιών.

  Διαμαρτυρία διαρροής στέγης

  Το σχέδιο σύνταξης αίτησης στο γραφείο στέγασης:

 • Στην επάνω δεξιά γωνία σημειώστε τις συντεταγμένες του παραλήπτη - το όνομα του τμήματος στέγασης, τη νομική διεύθυνση και τον αριθμό του.
 • Η επόμενη γραμμή περιέχει το όνομα του επικεφαλής της οργάνωσης (σε περίπτωση dative).
 • Η επόμενη γραμμή περιέχει τα στοιχεία του αιτούντος: αριθμός διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας / κατοικίας. Πρέπει επίσης να ορίσετε έναν αριθμό κινητού ή οικιακού τηλεφώνου για να μπορέσετε να επικοινωνήσετε με τους υπαλλήλους του τμήματος στέγασης. /article-3705_4.jpg "/>
 • Η καθυστέρηση μιας γραμμής στη μέση της λέξης είναι γραπτή δήλωση. (ακριβώς έτσι - με ένα μικρό γράμμα και με μια κουκίδα στο τέλος).
 • Μετά από αυτό, το κύριο μέρος του εγγράφου εκτίθεται (παράδειγμα παραπάνω), στο οποίο είναι απαραίτητο να περιγράψουμε με ακρίβεια την ουσία του προβλήματος.
 • Στο τέλος της αίτησης, καταχωρούνται η ημερομηνία και η υπογραφή του αιτούντος.

  Πώς να γράψετε μια δήλωση σχετικά με τη διαρροή της στέγης;

  Αρχική σελίδα "/> Άρθρα" /> Βοήθεια για κατοίκους

  Η διαρροή της στέγης σας είναι? Το Site Housing2424.rf παρέχει συμβουλές σχετικά με τον τρόπο εξάλειψης αυτού του προβλήματος.

  Το πρώτο βήμα είναι να δηλώσετε στο τμήμα στέγασης, τον Ποινικό Κώδικα ή άλλη οργάνωση χρησιμότητας που εξυπηρετεί το σπίτι. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί προφορικά και / ή γραπτώς. Το πρώτο είναι λειτουργικό, αλλά αναποτελεσματικό. Ωστόσο, εάν αποφασίσετε να καταφύγετε σε αυτήν τη μέθοδο, μην ξεχάσετε να καταγράψετε την ημερομηνία, την ώρα και τα δεδομένα του αποστολέα όταν καλείτε. Το δεύτερο - θα πάρει περισσότερο χρόνο, αλλά θα είναι πιο αποτελεσματική.

  Πώς να κάνετε σωστά μια δήλωση σχετικά με τις διαρροές στέγης;

  Όπως κάθε άλλο έγγραφο, αυτό πρέπει να ξεκινά με τον παραλήπτη και τον αιτούντα. Στην επάνω δεξιά γωνία γράφουμε "Προς". Το όνομα του επικεφαλής της κοινοτικής οργάνωσης, το όνομα και η νομική διεύθυνση. Στη στήλη "Από ποιον" - τα στοιχεία διαβατηρίου σας, τη διεύθυνση κατοικίας. Μπορείτε επίσης να καθορίσετε το τηλέφωνο - θα είναι χρήσιμο εάν οι επιχειρήσεις κοινής ωφελείας επιθυμούν να επικοινωνήσουν μαζί σας επειγόντως.

  Στη συνέχεια, γυρίζοντας πίσω, στη μέση της γραμμής σε μεγαλύτερο μέγεθος, γράψτε τη λέξη "Δήλωση". Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποιείται ακριβώς (όχι μια καταγγελία ή μια καταγγελία), δεδομένου ότι αναφέρετε το γεγονός της διαρροής.

  Στο τέλος του εγγράφου καθορίζονται λεπτομέρειες όπως η ημερομηνία και η υπογραφή (με αποκωδικοποίηση).

  Τώρα έθεσε την ουσία. Πρώτα αναφέρετε ότι είστε ο ιδιοκτήτης (εργοδότης) της κατοικίας στην οποία σημειώθηκε η διαρροή, με βάση τα εν λόγω έγγραφα τίτλου. Μπορούν να επισυναφθούν στην αίτηση.

  Τότε πείτε μου πότε άρχισε να ρέει η στέγη - η ημερομηνία και (τουλάχιστον η κατά προσέγγιση) ώρα στην οποία μέρος - το δωμάτιο, το μέρος του, κλπ. Περιγράψτε τη φύση της διαρροής - από πού βρισκόταν η ροή του νερού (στους τοίχους, από την οροφή), πόσο ισχυρή και ούτω καθεξής.

  Τέλος, περιγράψτε την υλική ζημία που προκλήθηκε: τι έχει υποστεί από την ιδιοκτησία, τι είδους επισκευές απαιτεί το δωμάτιο.

  Οι ειδικοί συστήνουν να τραβήξετε μια εικόνα της διαρροής και των ζημιών που προκαλούνται σε αυτήν. Οι φωτογραφίες θα είναι χρήσιμες κατά τη διεξαγωγή ανεξάρτητης εξέτασης ή την υποβολή αίτησης, επιπλέον, μπορούν να επισυναφθούν στην παρούσα αίτηση.

  Η δήλωση σας θα πρέπει να καταλήξει σε αίτημα για την εξάλειψη της διαρροής, να εκπονήσει σχετική πράξη και να αποκατασταθεί η ζημία: "Βάσει των ανωτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 36 και το άρθρο 162 του Κώδικα Στέγασης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, άρθρο 4 του ομοσπονδιακού νόμου" Κανόνες διατήρησης κοινής ιδιοκτησίας σε πολυκατοικίες κατοικιών ", Παράρτημα αρ. 2" Κανόνες και Κανονισμοί Τεχνικής Λειτουργίας του Ταμείου Κατοικίας ", παρακαλώ...". Οι αιτήσεις θα πρέπει να δηλώνονται κάτω από τους αριθμούς σειράς, που διατυπώνονται με σαφήνεια. Οι παραπομπές στο κανονιστικό πλαίσιο αποτελούν σημαντικό σημείο. Δείχνουν ότι γνωρίζετε τα δικαιώματά σας και θα τα υπερασπιστείτε.

  Στο τέλος, αναφέρουμε επίσης τον κατάλογο των εγγράφων που επισυνάπτονται στην αίτηση.

  Η δήλωση γίνεται σε δύο αντίτυπα, εκ των οποίων η μία είναι αποκλειστική. Μπορείτε να το υποβάλετε:

 • μέσω ταχυδρομείου - με συστημένη επιστολή με ειδοποίηση
 • - έχοντας λάβει την υπογραφή στο αντίγραφο από το πρόσωπο που έχει καταχωρίσει τη δήλωση.

  Εάν στην τελευταία περίπτωση ο αποστολέας αρνείται να υπογράψει ή και να δεχτεί την αίτηση, μπορείτε να κάνετε παρουσία δύο μαρτύρων το κατάλληλο σημάδι στο έγγραφο και να την επικυρώσετε με τις υπογραφές αυτών των μαρτύρων.

  Οι διαρροές στέγης αποτελούν μία από τις κοινές αιτίες συγκρούσεων μεταξύ πολιτών και επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας. Ίσως αυτή η δήλωση να μην είναι η τελευταία που πρέπει να γράψετε. Αυτές μπορεί να είναι προσφυγές στην Επιθεώρηση Στέγασης, στην Εισαγγελία ή στο δικαστήριο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παρουσιαζόμενο σχεδιασμό για την προετοιμασία οποιουδήποτε από αυτά (σε περίπτωση απαίτησης, μην ξεχάσετε τους κανόνες δικαιοδοσίας και δικαιοδοσίας).

  Πράξη Διαρροής Στέγης: Χαρακτηριστικά

  Η διαρροή στέγης είναι πάντα δυσάρεστη. Όταν ζείτε σε μια ιδιωτική κατοικία, διορθώνετε το πρόβλημα μόνοι σας. Στην περίπτωση ενός πολυώροφου κτιρίου, τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Η επισκευή των οροφών σε αυτά τα σπίτια είναι το προνόμιο εξειδικευμένων κατασκευαστικών συνεργείων που έχουν την κατάλληλη άδεια από το γραφείο στέγασης. Η κύρια δυσκολία είναι να πείσει τη διεύθυνση του γραφείου στέγασης να στείλει τους εργαζόμενους το συντομότερο δυνατό.

  Αρχικές ενέργειες

  Στην ιδανική περίπτωση, το μήνυμά σας πρέπει να απαντηθεί αμέσως μετά από προφορική έκκληση προς το γραφείο στέγασης. Ήρθατε ή κάλεσα, ενημερώσατε για τη διαρροή της οροφής, σας ευχαριστήσαμε για τις πληροφορίες και στο εγγύς μέλλον, οι ειδικοί εξετάζουν το πρόβλημα. Μερικές φορές, φυσικά, συμβαίνει επίσης, αλλά αυτή η ανταπόκριση των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας στη χώρα μας είναι πολύ σπάνια.

  Μια πολύ πιο αποτελεσματική γραπτή δήλωση. Αυτό είναι ένα πραγματικό έγγραφο που δεν μπορεί πλέον να απορριφθεί. Σε περίπτωση αδράνειας των υπεύθυνων προσώπων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν υπάρχει ανάγκη να καταθέσει μια οργάνωση στέγασης σε ένα δικαστήριο. Επίσης, είναι χρήσιμο αν προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη στέγαση των εργαζομένων και τις κοινοτικές υπηρεσίες μέσω των μέσων ενημέρωσης. Ένα δείγμα μιας τέτοιας αίτησης πρέπει να παρέχετε στο γραφείο στέγασης.

  Υποβολή αίτησης

  Η δήλωση για τη διαρροή της στέγης γίνεται με την ακόλουθη σειρά:

  • συντεταγμένες του παραλήπτη - το όνομα του γραφείου στέγασης με τον αριθμό και τη νομική του διεύθυνση (άνω δεξιά γωνία).
  • το επώνυμο και τα αρχικά του προϊσταμένου του τμήματος ·
  • Τα στοιχεία σας - η διεύθυνση στην οποία είστε εγγεγραμμένος ή ζωντανός, ο αριθμός του διαβατηρίου, ο αριθμός τηλεφώνου.
  • με ένα μικρό γράμμα "δήλωση." (στη μέση, μέσω της γραμμής)?
  • το κύριο μέρος, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την ουσία του προβλήματος.
  • ημερομηνία υπογραφής.

  Στο κύριο μέρος, δεν αρκεί να υποδείξετε απλώς ότι η οροφή χρειάζεται επισκευή και πρέπει να επισκευαστεί. Το θέμα πρέπει να αποκαλυφθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα. Η αίτηση πρέπει να υπογράφεται από τον διευθυντή του γραφείου στέγασης και να είναι καταχωρημένη κάτω από έναν ορισμένο αριθμό ακολουθίας. Ένα αντίγραφο παραμένει μαζί τους, το άλλο παίρνετε στον εαυτό σας. Εάν το αποτέλεσμα της διαρροής στέγης είναι ζημιά στην ιδιοκτησία σας, πρέπει να συντάξετε επειγόντως μια πράξη γεμίσματος του διαμερίσματος. Για να επιλύσετε αυτό το πρόβλημα, καλέστε τον υπάλληλο έκτακτης ανάγκης σε υπηρεσία. Διαφορετικά, η αποζημίωση για ζημιές θα είναι πολύ προβληματική. Κλήση, ακόμη και αν τα ίχνη της πλημμύρας δεν φαίνονται πολύ σοβαρά. Πολύ συχνά, η κλίμακα εμφανίζεται μόνο μετά από λίγο.

  Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε όταν βλέπετε ότι διαρροή στέγης επηρεάζει άμεσα το διαμέρισμά σας - αρχίστε να διορθώνετε όλες τις ζημιές. Η προσεκτική έκθεση φωτογραφιών και βίντεο θα είναι το πιο σημαντικό επιχείρημα στη διαδικασία ενώπιον του δικαστηρίου. Η παρουσία του χρονοδιαγράμματος θα είναι ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Κατά τη σύνταξη μιας πράξης, πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον τρεις εκπρόσωποι της επιχειρησιακής οργάνωσης.

  Σύνταξη πράξης

  Η πράξη της διαρροής της στέγης καταρτίζεται περίπου με τον ίδιο τρόπο όπως και η δήλωση. Εμφανίζει:

  • η ακριβής διεύθυνση του προβλήματος διαμέρισμα?
  • ημερομηνία;
  • θέσεις των επιθεωρητών και των ονομάτων τους (από τρία άτομα) ·
  • περιγραφή όλων των συνεπειών, πιθανές αιτίες του συμβάντος, πιθανή κρυφή ζημιά.
  • κίνδυνος ζωής για τους κατοίκους του διαμερίσματος (για παράδειγμα, σε περίπτωση προβλήματος με ηλεκτρική καλωδίωση).

  Ο νόμος για τη διαρροή της οροφής χορηγείται νόμιμα για τρεις ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση του εγγράφου, θα πρέπει να παραμείνει μαζί σας μέχρι να επιλυθεί το ζήτημα των ζημιών. Οι ειδικοί συνιστούν επίσης να επικοινωνήσουν με ανεξάρτητους εκτιμητές. Οι εργαζόμενοι στις κατοικίες ενδιαφέρονται να ελαχιστοποιήσουν το ποσό της αποζημίωσης. Οι ειδικοί θα καθορίσουν το ακριβές ποσό των ζημιών, τις οποίες το δικαστήριο θα λάβει υπόψη. Πρόκειται για μια πληρωμένη και όχι για τη φθηνότερη υπηρεσία, αλλά, όπως δείχνει η πρακτική, μια τέτοια επένδυση είναι δικαιολογημένη.

  Πρόσθετες ενέργειες

  Αναμονή για την αντίδραση από το γραφείο στέγασης σε περίπτωση διαρροής στέγης, μπορείτε να στείλετε πολλές επιστολές καταγγελίας σε διάφορες υψηλές αρχές. Πρώτα απ 'όλα, η Επιτροπή Στέγασης. Εκτός από την πράξη και τη δήλωση, επισυνάψτε σχέδιο διαμερίσματος και φωτογραφίες των ζημιών. Αναμείνετε κάποια πραγματική πρακτική χρήση δεν αξίζει τον κόπο, αλλά ένα τέτοιο μέτρο δεν τραυματίζει.

  Μπορείτε επίσης να αναφέρετε την κατάστασή σας με τη διαρροή της στέγης στο γραφείο του κυβερνήτη, του εισαγγελέα της πόλης, του επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης. Με μια πρώτη ματιά, μια τέτοια δραστηριότητα φαίνεται πρόωρη και παράλογη, αλλά έχει νόημα. Όσο περισσότερο θόρυβος κάνετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να δοθεί προσοχή στην περίπτωσή σας.

  Σημαντικά σημεία

  Επομένως, οι υπεύθυνοι συνεχίζουν να αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Σε αυτή την κατάσταση, τίποτα δεν παραμένει παρά να προσφύγει στο δικαστήριο. Έχοντας διαρκή πράξη στέγης, έκθεση ανεξάρτητων εκτιμητών και αντίγραφο της αίτησης στο γραφείο στέγασης, έχετε κάθε λόγο να ζητήσετε αποζημίωση. Σύμφωνα με τα άρθρα που ορίζονται στον νόμο «για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών», το γραφείο συντήρησης κατοικιών είναι υποχρεωμένο να σας αποζημιώσει για την απώλεια στο σύνολό του χωρίς προβλήματα.

  Το κράτος οφείλει επίσης να πληρώσει. Φυσικά, σε περίπτωση που θα αποδειχθεί ότι είναι ο ηττημένος στην περίπτωση αυτή για τη διαρροή της οροφής. Επιπλέον, το δικαστήριο θα πρέπει να επιβάλει πρόστιμα στους αμερόληπτες δράστες κατά 50% επιπλέον του ποσού που οφείλουν να καταβάλουν στον ζημιωθέντα. Αυτό είναι ένα πρόστιμο που επιβάλλεται για την μη οικειοθελή ικανοποίηση εκ μέρους του εθελούσιας δίκης. Δυστυχώς, στην πράξη, τα πάντα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Σύμφωνα με το νόμο, αν το ύψος της ζημίας δεν υπερβαίνει τα 50.000 ρούβλια, το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί εντός 21 ημερών. Στην πραγματικότητα, τέτοια θέματα μπορούν να παρασύρουν για μήνες.

  Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και κερδίζοντας τη διαδικασία διαρροής της οροφής, μην βιαστείτε να χαίρεστε. Το γεγονός ότι ο νόμος είναι στο πλευρό σας είναι σπουδαίο, αλλά η λήψη δικαστικής απόφασης δεν εξαλείφει το ίδιο το πρόβλημα. Πολλοί εκπρόσωποι του κλάδου αισθάνονται την πλήρη ατιμωρησία τους, παρά την ύπαρξη ποινικής ευθύνης. Και αυτό πρέπει να είναι προετοιμασμένο. Είναι πιθανόν ότι θα μπορέσετε να επιλύσετε το ζήτημα χωρίς όλες τις προαναφερθείσες αναταραχές, αλλά πρόσθετα ασφαλιστικά μέτρα (όπως επιστολές σε διάφορες αρχές που αναφέραμε) δεν θα παρεμβαίνουν.

  Εάν η διαδικασία καθυστερήσει και η κατάσταση στο διαμέρισμα επιδεινωθεί, κάντε την επισκευή της οροφής με δικά σας έξοδα. Αυτό είναι ένα ακραίο μέτρο, αλλά μερικές φορές δεν υπάρχει άλλη διέξοδος. Σε αυτή την περίπτωση, φροντίστε να διατηρήσετε τη σύμβαση εργασίας των εργαζομένων και όλους τους ελέγχους. Τα χρήματα θα πρέπει να επιστρέψουν συν την αποζημίωση υλικών ζημιών. Εξέταση των ανεξάρτητων εκτιμητών πρέπει επίσης να πληρώσει το γραφείο στέγασης. Το κύριο θέμα της διαδικασίας αντιμετώπισης των υπαλλήλων του γραφείου λειτουργικής στέγασης δεν είναι να συνεισφέρει σε συναισθήματα και να ενεργεί με σαφήνεια σύμφωνα με τη διαδικασία.

  Πώς να γράψετε την πράξη διαρροής οροφής στο απόθεμα

  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επιτόπιας επιθεώρησης της επί τόπου κατεστραμμένης κατοικίας, καταρτίζεται αυθαίρετη μορφή, η οποία υποδηλώνει την αιτία της ζημίας, περιγράφει το μέγεθος της ζημίας (για επακόλουθο καθορισμό του μεγέθους της) και καταλήγει στο συμπέρασμα για τις πράξεις (αδράνεια) που προκάλεσαν ζημιά στην κατοικία, από ή ο φορέας εκμετάλλευσης ή ο ιδιοκτήτης της κατεστραμμένης κατοικίας ή άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποδεικνύει τον ένοχο. PEX αντίγραφα, υπογράφεται από όλα τα παρόντα κατά τον έλεγχο των κατεστραμμένων κατοικίας των πολιτών, που εγκρίθηκε από το αρχιμηχανικό της οργάνωσης στέγασης και παρέδωσε μία στους εκπροσώπους των ενόχων και του θύματος.

  Πράξη διαρροής οροφής: Δείγμα

  Πράξη № από " "ζ. Ότι ερευνήθηκε ο αριθμός διαμερίσματος στη διεύθυνση σχετικά με το θέμα του Κόλπου του άνω διαμερίσματος όχι. Το διαμέρισμα βρίσκεται στο πάτωμα του - ορόφου σπίτι (καθορίστε το πάτωμα, το πάτωμα του σπιτιού) του έτους που χτίστηκε, αποτελείται από δωμάτια. Την ημέρα της έρευνας, η επιτροπή διαπίστωσε: κατά τη διάρκεια του κόλπου στο διαμέρισμα Νο. Υπέστη (υποδείξτε το ποσό των ζημιών, αναφέροντας τα κατεστραμμένα αντικείμενα) Ως αποτέλεσμα της έρευνας του άνω διαμερίσματος (να αναφερθεί η αιτία του κόλπου, αναφέροντας τη δράση ή την αδράνεια του ζημιογόνου) Παραβιάστηκαν οι κανόνες για την τεχνική λειτουργία των κτιρίων: (να διευκρινιστεί ποια πρότυπα για την τεχνική συντήρηση των κτιρίων και των χώρων παραβιάστηκαν ) Έτσι, η αιτία του διαμερίσματος αριθ. Του Κόλπου ήταν (διευκρινίστε τον λόγο για τον Κόλπο) Είναι απαραίτητο να κάνετε τις επισκευές με: Περιγραφή των ζημιών που προκλήθηκαν: 1. Πλατεία δωματίου. m - (ποσό της ζημίας που προκλήθηκε) 2.

  Πράξη Διαρροής Στέγης: Χαρακτηριστικά

  Διαρροή οροφής: δήλωση, δείγμα

  Κάθε άτομο επιλέγει για τον εαυτό του ένα επάγγελμα, ζωτικά συμφέροντα και προτεραιότητες στον τομέα της γνώσης. Δεν θέλουμε να ασχοληθούμε με περιττές πληροφορίες για εμάς. Διασκορπίζει, κλείνει κύτταρα μνήμης. Αλλά μερικές φορές συμβαίνει ότι οι νόμοι πρέπει να μελετηθούν, αν μόνο επειδή οι δικηγόροι είναι είτε πολύ ακριβοί, είτε θεωρούν την περίπτωσή σας πολύ «φθηνή» και δεν την κρύβετε.

  Νόμος του raa

  Στο κύριο μέρος της δήλωσης πρέπει να μεγιστοποιήσετε ολόκληρη την εικόνα:

  • υποδείξτε το όνομα του ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, τη διεύθυνση.
  • περιγράψτε πότε (ημερομηνία και ώρα) και πού (σε ποια αίθουσα) διαπιστώθηκε διαρροή, ποιος είναι ο χαρακτήρας της (οι τοίχοι και η οροφή βρέθηκαν υγροί, το νερό έχυσε ή χύθηκε), σε τι θέση (στη γωνία, κατά μήκος της ραφής);
  • λίστα όλων των υφιστάμενων υλικών ζημιών που προκύπτουν από διαρροή, μπορείτε να δώσετε μια προκαταρκτική εκτίμηση υλικών ζημιών για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
  • αναφέρουν την παρουσία φωτογραφιών και βίντεο που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη διαρροής οροφής και υλικών ζημιών.
  • Δείξτε την ευαισθητοποίησή σας σχετικά με τα δικαιώματα με παραπομπές σε κανονισμούς και ζητήστε την έγκαιρη επίσκεψη εκπροσώπων της οργάνωσης για να συντάξετε μια πράξη και να διορθώσετε τη διαρροή στέγης και τις συνέπειές της.

  Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση προσωπικά ή με συστημένη επιστολή με ειδοποίηση.

  Χρήσιμες πληροφορίες

  Δυστυχώς, στην πράξη, τα πάντα είναι πολύ πιο περίπλοκα. Σύμφωνα με το νόμο, αν το ύψος της ζημίας δεν υπερβαίνει τα 50.000 ρούβλια, το ζήτημα πρέπει να επιλυθεί εντός 21 ημερών. Στην πραγματικότητα, τέτοια θέματα μπορούν να παρασύρουν για μήνες.
  Σε αυτή την περίπτωση, ακόμη και κερδίζοντας τη διαδικασία διαρροής της οροφής, μην βιαστείτε να χαίρεστε. Το γεγονός ότι ο νόμος είναι στο πλευρό σας είναι σπουδαίο, αλλά η λήψη δικαστικής απόφασης δεν εξαλείφει το ίδιο το πρόβλημα. Πολλοί εκπρόσωποι του κλάδου αισθάνονται την πλήρη ατιμωρησία τους, παρά την ύπαρξη ποινικής ευθύνης.
  Και αυτό πρέπει να είναι προετοιμασμένο. Είναι πιθανόν ότι θα μπορέσετε να επιλύσετε το ζήτημα χωρίς όλες τις προαναφερθείσες αναταραχές, αλλά πρόσθετα ασφαλιστικά μέτρα (όπως επιστολές σε διάφορες αρχές που αναφέραμε) δεν θα παρεμβαίνουν. Εάν η διαδικασία καθυστερήσει και η κατάσταση στο διαμέρισμα επιδεινωθεί, κάντε την επισκευή της οροφής με δικά σας έξοδα. Αυτό είναι ένα ακραίο μέτρο, αλλά μερικές φορές δεν υπάρχει άλλη διέξοδος.

  Γεμίζει

  Επίσης, είναι χρήσιμο αν προσπαθήσετε να επηρεάσετε τη στέγαση των εργαζομένων και τις κοινοτικές υπηρεσίες μέσω των μέσων ενημέρωσης. Ένα δείγμα μιας τέτοιας αίτησης πρέπει να παρέχετε στο γραφείο στέγασης. Εφαρμογή Η εφαρμογή για διαρροή οροφής γίνεται με την ακόλουθη σειρά:

  • συντεταγμένες του παραλήπτη - το όνομα του γραφείου στέγασης με τον αριθμό και τη νομική του διεύθυνση (άνω δεξιά γωνία).
  • το επώνυμο και τα αρχικά του προϊσταμένου του τμήματος ·
  • Τα στοιχεία σας - η διεύθυνση στην οποία είστε εγγεγραμμένος ή ζωντανός, ο αριθμός του διαβατηρίου, ο αριθμός τηλεφώνου.
  • με ένα μικρό γράμμα "δήλωση." (στη μέση, μέσω της γραμμής)?
  • το κύριο μέρος, το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την ουσία του προβλήματος.
  • ημερομηνία υπογραφής.

  Στο κύριο μέρος, δεν αρκεί να υποδείξετε απλώς ότι η οροφή χρειάζεται επισκευή και πρέπει να επισκευαστεί.

  Το θέμα πρέπει να αποκαλυφθεί όσο το δυνατόν ευρύτερα.

  Εφαρμογή για την επισκευή της στέγης στα βοηθητικά προγράμματα

  Στη συνέχεια, να ετοιμάσετε ένα φύλλο χαρτιού και ένα στυλό, να αρχίσετε να καλέσετε τις κατάλληλες υπηρεσίες για να βρείτε τον υπεύθυνο για την κατάσταση, πιθανότατα θα χρειαστεί να καλέσετε πολλές αρχές, αλλά θα πρέπει να είστε έτοιμοι γι 'αυτό. Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε από τα τηλέφωνα που αναφέρονται στις πληρωμές λογαριασμού κοινής ωφέλειας. Αφού βρείτε τον υπεύθυνο, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει την ώρα που του υποβάλατε, το επώνυμό του, το όνομα και την απάντηση που θα λάβετε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο υπάλληλο, με ποιον αριθμό καταχωρήθηκε η αίτησή σας στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής. Στη συνέχεια πρέπει να βασιστείτε στον χρόνο της θεραπείας. Μετά από 12 ώρες, εάν δεν λάβετε τα αποτελέσματα ή την απάντηση, μπορεί να συνταχθεί ένα δείγμα διαρροής στέγης, το οποίο μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο. Είναι πολύ καλό να κάνουμε την κατάσταση δημόσια, δηλαδή να έρθετε σε επαφή με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ή με τη διοίκηση της πόλης.

  Οι ειδικοί θα καθορίσουν το ακριβές ποσό των ζημιών, τις οποίες το δικαστήριο θα λάβει υπόψη. Πρόκειται για μια πληρωμένη και όχι για τη φθηνότερη υπηρεσία, αλλά, όπως δείχνει η πρακτική, μια τέτοια επένδυση είναι δικαιολογημένη. Πρόσθετες ενέργειες Αν περιμένετε μια απάντηση από το γραφείο στέγασης σε περίπτωση διαρροής στέγης, μπορείτε να στείλετε πολλές επιστολές καταγγελίας σε διάφορες υψηλές αρχές.

  Πρώτα απ 'όλα, η Επιτροπή Στέγασης. Εκτός από την πράξη και τη δήλωση, επισυνάψτε σχέδιο διαμερίσματος και φωτογραφίες των ζημιών. Αναμείνετε κάποια πραγματική πρακτική χρήση δεν αξίζει τον κόπο, αλλά ένα τέτοιο μέτρο δεν τραυματίζει. Μπορείτε επίσης να αναφέρετε την κατάστασή σας με τη διαρροή της στέγης στο γραφείο του κυβερνήτη, του εισαγγελέα της πόλης, του επικεφαλής της περιφερειακής διοίκησης. Με μια πρώτη ματιά, μια τέτοια δραστηριότητα φαίνεται πρόωρη και παράλογη, αλλά έχει νόημα. Όσο περισσότερο θόρυβος κάνετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να δοθεί προσοχή στην περίπτωσή σας.
  Η έκθεση επιθεώρησης της κατοικίας Κατατίθεται στον ένοχο ένα επίσημο απόθεμα μιας κατοικίας (επίσημα αναφερόμενος με τον αριθμό και την ημερομηνία εγγραφής). που καταλαμβάνει τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται παραπάνω, υποχρεούται να πραγματοποιήσει επισκευές με δικά του έξοδα Σε περίπτωση αποτυχίας ενός φυσικού ή νομικού προσώπου που υπέστη βλάβη στο ζωικό κεφάλαιο λογότυπο των χώρων, να πραγματοποιούν τις δικές τους επισκευές ή να πληρώνουν το κόστος εργασίας σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο που υποχρεούται ο οργανισμός στέγασης: α) εάν το κατεστραμμένο κτίριο βρίσκεται: - στην κρατική ιδιοκτησία της πόλης

  Ένα δείγμα της διαρροής της οροφής και για ποιο λόγο;

  Την άνοιξη, οι καταιγίδες είναι πολύ συχνές, ως αποτέλεσμα των οποίων μπορεί να εμφανιστούν διαρροές στέγης. Αυτή η κατάσταση σήμερα δεν είναι ασυνήθιστη, δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα σπίτια χτίστηκαν πριν από δεκαετίες, και η στέγη ήταν σε κατάσταση ανατροπής εδώ και πολύ καιρό. Πότε ακριβώς θα περάσει το τζετ του νερού πάνω από το ανώτατο όριο του Χρουστσιόφ - είναι μόνο θέμα χρόνου. Οι περισσότεροι άνθρωποι, λόγω της άγνοιας τους, μπορούν να λύσουν το πρόβλημα μόνοι τους, αλλά στην πραγματικότητα, αυτό πρέπει να γίνει με τη στέγαση και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

  Η πράξη σχετικά με τη διαρροή της στέγης είναι ένα κανονιστικό έγγραφο, στο οποίο οι υπάλληλοι κατοικιών και των δημοτικών υπηρεσιών πρέπει να ανταποκριθούν και να στείλουν μια ομάδα επισκευών αμέσως μετά την έφεση του ενοικιαστή. Με την έναρξη του κρύου καιρού, το ζήτημα της διαρροής της στέγης γίνεται ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα και συνιστά απειλή όχι μόνο για την ιδιοκτησία των ανθρώπων αλλά και για την υγεία τους.

  Ποια είναι η διαρροή και για ποιο λόγο;

  Εάν το συμβαλλόμενο μέρος που αναλαμβάνει να παρακολουθήσει την κατάσταση των χώρων - μπορεί να είναι κατοικίες και κοινοτικές υπηρεσίες, ή ίσως ο ιδιοκτήτης των χώρων, δεν επιθυμεί να αναλάβει καμία ενέργεια με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης και την αποζημίωση του ζημιωθέντος, καταρτίζεται έκθεση διαρροής. Κατά τη σύναψη μίσθωσης και την αγορά ενός διαμερίσματος, υπογράφεται συμφωνία ότι ο ιδιοκτήτης ή η υποδομή κατοικιών και υπηρεσιών κοινής ωφέλειας αναλαμβάνει το βάρος της συντήρησης του διαμερίσματος. Εάν ανακαλύφθηκε ότι το νερό ρέει από την οροφή και εισήλθε στο διαμέρισμα, αλλά ο ιδιοκτήτης δεν εξάλειψε τα παρατηρούμενα προβλήματα εκείνη την εποχή, τότε ο μισθωτής έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από αυτόν, αν και η διαρροή οροφής δεν αποτελεί ξεχωριστό στοιχείο στη σύμβαση μίσθωσης. Επιπλέον, ο ενοικιαστής έχει το δικαίωμα να λύσει τη μίσθωση λόγω της αδυναμίας χρήσης ακίνητης περιουσίας.

  Σε καμία περίπτωση ο ενοικιαστής δεν θα πρέπει να επισκευάσει τη στέγη με δικά του έξοδα, σύμφωνα με τη σύμβαση, υποχρεούται να πραγματοποιεί καλλυντικές επισκευές κατά τη χρήση ακίνητης περιουσίας και να φέρει τα έξοδα συντήρησης των χώρων με την ίδια μορφή.

  Όσον αφορά τις κατοικίες και τις κοινοτικές υπηρεσίες, το σπίτι βρίσκεται στην ισορροπία της πόλης και ο ιδιοκτήτης ενός από τα διαμερίσματα μπορεί να καταθέσει πράξη για ζημιές και να ζητήσει από την κρατική επιχείρηση να αποκαταστήσει πλήρως την οροφή, καθώς πληρώνει το κόστος των υπηρεσιών κοινής ωφελείας μηνιαία. Οι εργάτες των κατοικιών και των επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας που δεν είναι καθαροί μπορούν με κάθε δυνατό τρόπο να αποφύγουν την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους και να επιμείνουν στην έλλειψη κονδυλίων για επισκευές, αλλά αυτό δεν συμβαίνει. Τα κεφάλαια για την επισκευή της στέγης, επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας θα πρέπει να πάρουν το ταμείο αναδιοργάνωσής τους, το οποίο είναι ετησίως προϋπολογισμένο. Επιπλέον, τα παραρτήματα των Κανόνων Τεχνικής Λειτουργίας της Στέγασης γράφουν ότι εάν οι ρέουσες στέγες πρέπει να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα με τον τομέα της στέγασης και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας μέσα σε 24 ώρες.

  Ακολουθία διαρροής στέγης

  Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε, παρατηρώντας τη διαρροή της στέγης, είναι να κρατήσετε μια έκθεση βίντεο και φωτογραφίας. Προσπαθήστε να εμφανίσετε όσο το δυνατόν σαφέστερα την ένταση διαρροής και τη φύση της ζημιάς στο φινίρισμα και τα έπιπλα στις φωτογραφίες. Είναι πολύ σημαντικό να συμπεριληφθεί μια έκθεση ημερομηνίας και ώρας κάμερας, εάν υπάρχει. Εάν το διαμέρισμά σας είναι ασφαλισμένο, φροντίστε να καλέσετε έναν αντιπρόσωπο της ασφαλιστικής εταιρείας να καταβάλει αποζημίωση και να εγγραφείτε σε ασφαλισμένο συμβάν.

  Στη συνέχεια, να ετοιμάσετε ένα φύλλο χαρτιού και ένα στυλό, να αρχίσετε να καλέσετε τις κατάλληλες υπηρεσίες για να βρείτε τον υπεύθυνο για την κατάσταση, πιθανότατα θα χρειαστεί να καλέσετε πολλές αρχές, αλλά θα πρέπει να είστε έτοιμοι γι 'αυτό. Είναι καλύτερο να ξεκινήσετε από τα τηλέφωνα που αναφέρονται στις πληρωμές λογαριασμού κοινής ωφέλειας. Αφού βρείτε τον υπεύθυνο, βεβαιωθείτε ότι έχετε καταγράψει την ώρα που του υποβάλατε, το επώνυμό του, το όνομα και την απάντηση που θα λάβετε. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο υπάλληλο, με ποιον αριθμό καταχωρήθηκε η αίτησή σας στο αρχείο καταγραφής εφαρμογής. Στη συνέχεια πρέπει να βασιστείτε στον χρόνο της θεραπείας.

  Μετά από 12 ώρες, εάν δεν λάβετε τα αποτελέσματα ή την απάντηση, μπορεί να συνταχθεί ένα δείγμα διαρροής στέγης, το οποίο μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο. Είναι πολύ καλό να κάνουμε την κατάσταση δημόσια, δηλαδή να έρθετε σε επαφή με τα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης ή με τη διοίκηση της πόλης.

  Έλεγχος διαρροής δείγματος και αυτο-επισκευή

  Εάν πρέπει να καταρτίσετε μια πράξη σχετικά με τη διαρροή της οροφής, μπορεί να ληφθεί δείγμα στον τομέα των κατοικιών και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, αλλά δεν υπάρχει ενιαία μορφή ή μορφή για την κατάρτιση αυτού του εγγράφου. Η ίδια η οργάνωση λειτουργίας μπορεί να αναπτύξει τη μορφή της πράξης και να σας δώσει ένα παράδειγμα, αλλά πρέπει να αναφερθεί:

  • το επώνυμο, το όνομα και το πατρόνυμο του ατόμου που συνθέτει τη διαρροή της οροφής.
  • η ώρα και η ημερομηνία του διαμερίσματος στον κόλπο.
  • λόγους για τον κόλπο.
  • την πιθανή αιτία της ζημίας.
  • περιγραφή της βλάβης στο διαμέρισμα και άλλες ζημίες που υπέστη ο μισθωτής ή ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος λόγω της διαρροής στέγης.

  Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, είναι σκόπιμο να το κάνετε σε δύο αντίτυπα, πηγαίνετε στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, εάν είστε ιδιοκτήτης του πλημμυρισμένου διαμερίσματος. Εάν είστε μισθωτής, τότε φυσικά θα καλέσετε τον ιδιοκτήτη, και αυτός, με τη σειρά του, εκτελεί αυτές τις ενέργειες. Ο διευθυντής στέγασης και των δημοτικών υπηρεσιών πρέπει να αποδεχθεί την αίτησή σας και να υπογράψει την υπογραφή και στα δύο αντίγραφα, να καταχωρίσει την προσφυγή και να του αναθέσει έναν αύξοντα αριθμό.

  Ένα αντίγραφο παραμένει σε στέγαση και σε κοινοτικές υπηρεσίες, και το δεύτερο δίνεται πίσω σε εσάς. Αυτό θα είναι ισχυρά αποδεικτικά στοιχεία στο δικαστήριο ότι ζητήσατε βοήθεια και αγνόησε το αίτημά σας αν δεν ληφθούν διορθωτικά μέτρα.

  Εάν δεν έχετε λάβει βοήθεια από τη στέγαση και τις κοινωφελείς υπηρεσίες, το επόμενο παράδειγμα είναι η ανάγκη Εποπτείας, η οποία είναι υποχρεωμένη να προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και φυσικά το δικαστήριο. Κάνετε δηλώσεις, επισυνάψετε μια φωτογραφία και βίντεο επίδειξη της ζημίας σε αυτό, μια πράξη υπογεγραμμένη από τον διευθυντή της στέγασης και των δημοσίων υπηρεσιών, και η έφεσή σας θα εξεταστεί στο δικαστήριο. Για να επιταχύνετε την υπόθεσή σας, μπορείτε επίσης να καταθέσετε μια καταγγελία στο γραφείο του εισαγγελέα.

  Εάν εσείς ο ίδιος θα αναλάβει να επισκευάσει την οροφή, καθώς δεν υπάρχει χρόνος να έλθει σε επαφή με ιδιοκτήτες ή να εκτελέσετε επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας, φροντίστε να διατηρήσετε όλους τους ελέγχους και μια σύμβαση εργασίας για την εξάλειψη των ελαττωμάτων. Στο μέλλον, όλα τα χρήματα που ξοδέψατε πρέπει να επιστρέψουν, εξάλλου, για να αντισταθμίσουν τις ζημιές σε ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που ελήφθησαν. Όλες οι εξετάσεις που θα διεξαχθούν για την εκτίμηση της βλάβης της ιδιοκτησίας θα καταβληθούν αργότερα από το συμβαλλόμενο μέρος, το οποίο θεωρείται ένοχο για την περιστασιακή κατάσταση.