Ελαττωματική ενέργεια Συμπλήρωση δείγματος

Μια ελαττωματική πράξη είναι ένα ειδικό λογιστικό έγγραφο που καταγράφει ελαττώματα, βλάβες, ελαττώματα στον εξοπλισμό και στα μηχανήματα. Αναφέρεται στην πρωταρχική τεκμηρίωση και συντάσσεται βάσει των πορισμάτων της επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή διορίζεται από τη διοίκηση του οργανισμού, ο οποίος διενεργεί έλεγχο απογραφής της περιουσίας του και συχνά περιλαμβάνει υπαλλήλους από διαφορετικά τμήματα. Συνήθως, οι επιχειρήσεις που διαθέτουν πολλούς τύπους εξοπλισμού, εξοπλισμού και άλλων πάγιων περιουσιακών στοιχείων καταφεύγουν στην κατάρτιση αυτού του εγγράφου. Η βάση για το έργο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων είναι μια εντολή που εκδίδεται από τον διευθυντή της επιχείρησης.

Για τι είναι ελαττωματική πράξη;

Η ελαττωματική πράξη αποτελεί τη βάση για την απόφαση για τη διαγραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων. Κατά την απογραφή, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων, όταν εντοπίζει τις αδυναμίες, εισάγει πληροφορίες για αυτούς σε ειδικό τραπέζι, και εξάγει επίσης συμπεράσματα σχετικά με τη δυνατότητα ή την αδυναμία εξάλειψής τους. Εάν τα ελαττώματα δεν μπορούν να διορθωθούν, τότε αποφασίζεται η διαγραφή του εξοπλισμού.

Εάν η ελαττωματική πράξη συντάσσεται εσφαλμένα, τότε αυτό μπορεί να χρησιμεύσει ως άρνηση στην αναγνώριση από τις φορολογικές υπηρεσίες του κόστους επισκευής ή διαγραφής παγίων περιουσιακών στοιχείων στη φορολογική λογιστική της επιχείρησης.

Αυτό, με τη σειρά του, θα οδηγήσει σε αύξηση (επιπλέον χρέωση) φόρου και ταυτόχρονα πρόστιμο.

Πώς να κάνετε μια ελαττωματική ενέργεια

Δεν υπάρχει τυποποιημένη τυποποιημένη μορφή ελαττωματικής πράξης, επομένως οι οργανώσεις μπορούν να την γράψουν είτε σε ελεύθερη μορφή είτε σύμφωνα με ειδικά σχεδιασμένο εσωτερικό πρότυπο. Συνήθως αυτό το έγγραφο εμφανίζεται με τη μορφή πίνακα ή συντάσσεται σε μια λίστα, η οποία περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες σχετικά με τα ανιχνευόμενα ελαττώματα και τις πιθανότητες για τη διόρθωσή τους. Εάν ένας οργανισμός ετοιμάσει ένα έγγραφο από μόνο του, τότε μπορεί να το εκδώσει τόσο σε επιστολόχαρτο όσο και σε κανονικό φύλλο Α4. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

 • το όνομα της εταιρείας και πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή ·
 • το ακριβές όνομα του εξοπλισμού ή του αντικειμένου επί του οποίου διενεργείται ο έλεγχος απογραφής ·
 • τον κατάλογο των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων ·
 • πληροφορίες σχετικά με τα ελαττώματα που βρέθηκαν.
 • συστάσεις για την εξάλειψη των βλαβών και των ελαττωμάτων.

Η πράξη καταρτίζεται με τον αριθμό των αντιγράφων που είναι απαραίτητο για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και κάθε ένα από αυτά πρέπει να πιστοποιείται από επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Δεν υπάρχουν τιμές, το κόστος του εξοπλισμού στην πράξη δεν καθορίζεται.

Οδηγίες για τη συμπλήρωση της ελαττωματικής πράξης

 • Στην αρχή του εγγράφου αναφέρεται η ημερομηνία και ο αριθμός της εντολής για την έγκριση της μορφής της ελαττωματικής πράξης που εκδόθηκε στον συγκεκριμένο οργανισμό.
 • Στη συνέχεια εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία: το όνομά της που αναφέρει την οργανωτική και νομική μορφή, καθώς και τη δομική μονάδα ή υπηρεσία στην οποία ελέγχονται τα ελαττώματα του εξοπλισμού και του εξοπλισμού.
 • Στη συνέχεια, εισάγονται το επώνυμο, το όνομα και το όνομα του επικεφαλής του οργανισμού, με το οποίο γίνεται η απογραφή του ακινήτου και η ημερομηνία του ελέγχου και της σφραγίδας (η σφραγίδα είναι προαιρετική, από το 2016 νομικά πρόσωπα και μεμονωμένοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν κατ 'αρχήν).
 • Κατωτέρω εισάγετε το όνομα του εγγράφου, καθώς και τον αριθμό του στην εσωτερική ροή εγγράφων. Στη συνέχεια, τοποθετήστε πάλι την ημερομηνία του εγγράφου και εισαγάγετε τη διεύθυνση στην οποία ελέγχεται το αντικείμενο.
 • Το επόμενο βήμα αντιστοιχεί στην ημερομηνία και τον αριθμό της εντολής, η οποία χρησίμευσε ως βάση για το έργο της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, καθώς και τη σύνθεσή της. Οι υπάλληλοι που περιλαμβάνονται στην επιτροπή θα πρέπει να αναγράφονται με το πλήρες όνομα της θέσης, επώνυμο, όνομα και πατρόνυμο.
 • Στη συνέχεια συμπληρώνονται λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον εξοπλισμό που ελέγχθηκε: το όνομα, η σειρά, ο αριθμός κ.λπ., καθώς και η ημερομηνία έκδοσης και θέσης σε λειτουργία. Παρακάτω παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τις αναγνωρισμένες βλάβες, τις μονάδες μέτρησης και την ποσότητα τους.

Οι δηλώσεις που αντικατοπτρίζουν την ουσία των αναλύσεων πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά, πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς και ορθές.

 • Στη συνέχεια προσφέρονται επιλογές για την εξάλειψή τους, καθώς και, αν αυτό δεν είναι δυνατό, οι αντίστοιχοι λόγοι.
 • Στο τελευταίο τμήμα της ελαττωματικής πράξης, τα μέλη της επιτροπής εμπειρογνωμόνων πρέπει να επιβεβαιώσουν τα δεδομένα που εισάγονται στο έγγραφο, θέτοντας τις υπογραφές τους μπροστά από τις θέσεις που υποδεικνύονται με την υποχρεωτική αποκωδικοποίησή τους.
 • Μετά την κατάρτιση της ελαττωματικής ενέργειας

  Βάσει αυτού του εγγράφου, τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν εργασίες αποκατάστασης, απαριθμούν τον κατάλογό τους και επίσης να αναφέρουν το εκτιμώμενο κόστος, μετά το οποίο ο εξοπλισμός ή ο εξοπλισμός υποβάλλονται σε επισκευή. Αν κάποιος δεν συμφωνεί με τα συμπεράσματα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων, έχει το δικαίωμα να προσφύγει στην απόφαση αυτή ενώπιον δικαστηρίου.

  Ελαττωματική ενέργεια

  Σελίδα ενημερώθηκε: 1/10/2015

  Μια ελαττωματική πράξη είναι ένα πρωτότυπο λογιστικό έγγραφο που αντανακλά τα εντοπιζόμενα ελαττώματα και περιέχει συστάσεις για την εξάλειψή τους. Η πράξη καταρτίζεται βάσει των συμπερασμάτων της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

  Η σύνταξη του εγγράφου είναι απαραίτητη κατά την επιθεώρηση των εργοταξίων και όταν εντοπίζονται ελλείψεις. Κατά κανόνα, η πράξη περιέχει στον οργανισμό της έναν πίνακα στον οποίο ενδείκνυται κατάλογος των αναγκαίων έργων για την εξάλειψη των εντοπιζόμενων ελαττωμάτων χωρίς να υποδεικνύονται δείκτες κόστους (δηλαδή, η ελαττωματική πράξη είναι πολύ παρόμοια με την εκτίμηση).

  Περιεχόμενο της πράξης

  Οι οργανισμοί μπορούν να χρησιμοποιούν ανεξάρτητα ανεπτυγμένες μορφές ελαττωματικών πράξεων, οι οποίες πρέπει απαραιτήτως να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Το όνομα του αντικειμένου που ελέγχεται για ελαττώματα.
  • Καταμέτρηση των προσώπων που περιλαμβάνονται στην επιτροπή εμπειρογνωμόνων.
  • Ο κατάλογος των ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν.
  • Συστάσεις της Επιτροπής για την εξάλειψη των ελαττωμάτων.
  Συμπλήρωση δείγματος

  Αν μιλάμε για την επιθεώρηση ενός αντικειμένου κατασκευής, τότε η επιτροπή εμπειρογνωμόνων πρέπει να εξετάζει κάθε συστατικό χωριστά (τους τοίχους του κτιρίου, τη στέγη, τα δάπεδα, τα παράθυρα και τις πόρτες κ.λπ.). Μετά από επιθεώρηση, κάθε αντικείμενο καταγράφεται σε έναν πίνακα, ο οποίος αντανακλά επίσης το ποσοστό της φυσικής φθοράς του και την ειδική εργασία που απαιτείται για να εκτελεστεί για την εξάλειψη των ελαττωμάτων.

  Βάσει της εκδοθείσας πράξης, η επιτροπή μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι είναι απαραίτητο να επισκευαστούν οι χώροι προκειμένου να εξαλειφθούν τα ελαττώματα. Αυτό μπορεί να είναι ως επισκευή και επισκευή.

  Τις περισσότερες φορές, η προετοιμασία μιας ελαττωματικής πράξης καταφεύγει στην προετοιμασία για επισκευή. Όλες οι δυσλειτουργίες και οι ελλείψεις που πρέπει να διορθωθούν εγγράφονται σε πίνακα και εκπονούνται εκτίμηση βάσει της ελαττωματικής πράξης.

  Blank Defect Act Λήψη (Μέγεθος: KiB 47 | Downloads: 29,633)

  Blanker.ru

  Είστε εδώ

  Ελαττωματική ενέργεια

  Η ελαττωματική πράξη συντάσσεται με βάση τα αποτελέσματα της επιθεώρησης της βλάβης που βρέθηκε στο υπό μελέτη αντικείμενο. Η πράξη είναι απαραίτητη για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης. Η ατέλεια του αντικειμένου καταρτίζεται μετά από επιθεώρηση από ειδική επιτροπή εμπειρογνωμόνων.

  Κατά την εκπόνηση μιας πράξης για τα εντοπιζόμενα ελαττώματα, όπως και με μια ελαττωματική δήλωση, καταρτίζεται κατάλογος των διαπιστωθεισών ελλείψεων και ελαττωμάτων στο αντικείμενο που εξετάστηκε. Με βάση μια ανιχνευθείσα βλάβη ενός αντικειμένου, τα μέλη της επιτροπής αποφασίζουν να πραγματοποιήσουν μια αποκατάσταση επισκευής εντοπισμένων ελαττωμάτων και αποκλίσεων, προκειμένου να τα εξαλείψουν ή να επανεξετάσουν ολόκληρο το αντικείμενο.

  Εμφανίζει τη λίστα των ανταλλακτικών που πρέπει να αντικατασταθούν και τις εργασίες που πρέπει να γίνουν. Συμπερασματικά, το εκτιμώμενο κόστος αυτού του καταλόγου έργων και υλικών.

  Για ελαττώματα που εντοπίστηκαν κατά την εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία ή δοκιμή εξοπλισμού, καθώς και τα αποτελέσματα της παρακολούθησης της κατάστασής του, συντάσσεται μια πράξη για τα ελαττώματα του εξοπλισμού με τη μορφή OS-16.

  Πώς να κάνετε μια ελαττωματική ενέργεια για συντήρηση; Συμπλήρωση δείγματος

  Μια ελαττωματική πράξη σχετικά με την τρέχουσα ανάκτηση αφορά το αρχικό λογιστικό έγγραφο. Συμπληρώνεται από το ίδρυμα του οποίου ο ισολογισμός περιλαμβάνει τα προς επιθεώρηση αντικείμενα. Καταρτίζεται πράξη ειδικής επιτροπής σύμφωνα με τα γενικώς αποδεκτά πρότυπα (SNiP, GROWTH και GOST). Αυτό το έγγραφο είναι η βάση για τον υπολογισμό της εκτιμώμενης αξίας του αντικειμένου.

  Σε ποιες περιπτώσεις καταρτίζεται

  Ένα ελαττωματικό πιστοποιητικό επισκευής εκδίδεται μόνο όταν ανιχνεύονται σφάλματα στα υπό μελέτη αντικείμενα. Αυτά περιλαμβάνουν κτίρια και κατασκευές, οχήματα, καθώς και κάθε είδους εξοπλισμό. Ένα τέτοιο έγγραφο έχει το δικαίωμα να εκδίδει διάφορα ιδρύματα που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες, ανεξαρτήτως της υπαγωγής τους στον τομέα της εθνικής οικονομίας. Τις περισσότερες φορές, η καταχώριση ενός καταλόγου ελαττωμάτων για αποκατάσταση εντοπίζεται στα κατασκευαστικά ιδρύματα και στην παραγωγή.

  Πώς να κάνετε μια ελαττωματική ενέργεια το 2018

  Η πράξη των ελαττωμάτων για τις δραστηριότητες αποκατάστασης μπορεί να συνταχθεί σε οποιαδήποτε μορφή, ή σύμφωνα με το τυποποιημένο έντυπο. Ορισμένα θεσμικά όργανα αναπτύσσουν το ίδιο έγγραφο που περιέχει τις απαραίτητες στήλες και πίνακες. Μόνο τα μέλη της επιτροπής που διορίζονται με εντολή της διοίκησης του ιδρύματος έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν το έντυπο. Η επιτροπή αρχίζει να εργάζεται μετά από γνωριμία με την παραγγελία. Το καθήκον της επιτροπής είναι να επιθεωρεί προσεκτικά τα αντικείμενα για ελαττώματα και ελαττώματα. Κατά την επιθεώρηση ενός εργοταξίου, οι ειδικοί της επιτροπής είναι υποχρεωμένοι να επιθεωρούν τα δομικά στοιχεία, τα χαρακτηριστικά των οποίων πρέπει να συμμορφώνονται με τους τυποποιημένους κανόνες και τους κρατικούς κανονισμούς, λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία φθορά των παγίων περιουσιακών στοιχείων.

  Κατά την ανίχνευση ελαττωμάτων κατά την περίοδο επιθεώρησης, τα μέλη της επιτροπής συμπληρώνουν την έκθεση με τις αποκαλυφθείσες πληροφορίες. Με βάση τη λίστα ελαττωμάτων, γίνεται μια εκτίμηση και επισκευάζεται το αντικείμενο. Φωτογραφικά υλικά μπορούν να προστεθούν στην πράξη, καθώς και παρατηρήσεις μαρτύρων.

  Στο τέλος του εντύπου, τα μέλη της επιτροπής καλούνται να συντάξουν τα συμπεράσματά τους σχετικά με την τρέχουσα θέση του αντικειμένου. Κατά κανόνα, ένα τέτοιο έγγραφο περιέχει πίνακες για την πραγματοποίηση όλων των προσδιορισμένων σχολίων. Η πράξη, στην εξωτερική κατάσταση, είναι παρόμοια με την εκτίμηση χωρίς το περιεχόμενο των εκτιμώμενων δεικτών.

  Για την πληρέστερη τεκμηρίωση της ανάγκης για εφαρμογή της συντήρησης ή της γενικής επισκευής, στο έγγραφο πρέπει να εμφανίζονται οι ακόλουθες πληροφορίες:

  • Το όνομα του δρόμου και η διεύθυνση του σπιτιού όπου σχεδιάζεται η επισκευή.
  • Στάδια επισκευής.
  • Κατάλογος στοιχείων που απαιτούνται για ανάκτηση.
  • Κατάλογος όλων των παρατηρήσεων που βρέθηκαν κατά τη διάρκεια της μελέτης κ.λπ.

  Κάντε λήψη του φύλλου ελαττωμάτων

  Περιεχόμενο

  Η πράξη των ελαττωμάτων συμπληρώνεται από το ίδρυμα σε φύλλα Α4, με υποχρεωτικό περιεχόμενο τα ακόλουθα στοιχεία:

  1. Με οικογενειακό κατάλογο μελών που διορίζονται από την επιτροπή.
  2. Ονομασία του ιδρύματος όπου διεξάγεται η έρευνα.
  3. Το όνομα του υπό έρευνα αντικειμένου με την εμφάνιση των τεχνικών πληροφοριών, αριθμός αποθέματος.
  4. Η λίστα των παρατηρήσεων που βρέθηκαν.
  5. Συστάσεις των μελών της Επιτροπής για τις επισκευές κεφαλαίου ή την τρέχουσα αποκατάσταση κλπ.

  Προκειμένου να αποκτήσει νόμιμο νόμο, πρέπει να υπογραφεί από όλα τα μέλη της επιτροπής και να πιστοποιηθεί από τη σφραγίδα του ιδρύματος όπου επιθεωρήθηκε το αντικείμενο.

  Συχνά, η ανάγκη να γράψετε μια πράξη ελαττωμάτων εμφανίζεται με τους επιχειρηματίες που προετοιμάζουν τα συνεργεία παραγωγής τους ή τα κτίρια γραφείων για επισκευή. Σε αυτό το σενάριο, η επιτροπή δημιουργείται από ειδικούς υψηλής ειδίκευσης που θα βοηθήσουν στον υπολογισμό του συνολικού ποσού του κόστους που απαιτείται για την εξάλειψη των εντοπισθέντων ελαττωμάτων. Μετά την έγκριση της πράξης των ελαττωμάτων από τα μέλη της επιτροπής, γίνεται μια εκτίμηση στην οποία εκτελείται ο υπολογισμός του κόστους για τα επερχόμενα μέτρα αποκατάστασης.

  Δείγμα του τελικού μέρους του καταλόγου ελαττωμάτων

  Δείγμα της πλήρωσης της ελαττωματικής ενέργειας για την τρέχουσα επισκευή

  Η πράξη των ελαττωμάτων στην τρέχουσα αποκατάσταση είναι ένα έγγραφο που αντικατοπτρίζει ελαττώματα και ελαττώματα που βρέθηκαν στη μελέτη του αντικειμένου από μια ορισμένη επιτροπή. Το έγγραφο αυτό μπορεί να συνταχθεί στα ακόλουθα σημεία:

  • Κατά τη διάρκεια μιας προγραμματισμένης έρευνας του αντικειμένου.
  • Στη μελέτη του αντικειμένου λόγω διακοπής της κανονικής λειτουργίας του.
  • Με την αποδοχή του αντικειμένου από την επισκευή, μετά την εγκατάσταση, όταν τεθεί σε λειτουργία η εγκατάσταση.

  Αυτό το έντυπο είναι η βάση για:

  1. Εκτελέστε εργασίες επισκευής.
  2. Καταγράψτε τα έξοδα που προκύπτουν από την εκτέλεση αυτών των εργασιών.
  3. Διαγραφή ενός αντικειμένου όταν είναι αδύνατο να το επαναφέρετε.

  Η πράξη είναι ένα στερεό τραπέζι στο οποίο καταγράφονται τα ανιχνευόμενα ελαττώματα, χωρίς να εμφανίζεται το κόστος των προσεχών δαπανών. Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να επιβεβαιώσει την πραγματική κατάσταση του αντικειμένου για να προσδιορίσει την κλίμακα της επερχόμενης επισκευής και τη σκοπιμότητά της. Και με βάση την πράξη καταρτίζεται περαιτέρω:

  • Εκτιμώμενη επισκευή
  • Αναφορά σχετικά με τη σκοπιμότητα των εργασιών επισκευής.
  • Εντολή για την εκτέλεση εργασιών επισκευής ή για τη διαγραφή του αντικειμένου.

  Δείγμα ελαττωματική γενική επισκευή

  Μια ενέργεια γενικής επιθεώρησης εκτελείται όταν ανιχνευθούν τυχόν ελαττώματα δομικών ή δομικών στοιχείων στα αντικείμενα που πρόκειται να ελεγχθούν. Τις περισσότερες φορές, τέτοιες δηλώσεις για αποκατάσταση αποτελούν οι κατασκευαστικές εταιρείες, στον ισολογισμό των οποίων υπάρχουν πολλά αντικείμενα, εξοπλισμός και άλλοι τύποι εξοπλισμού.

  Η πράξη αποκατάστασης κεφαλαίου μπορεί να ολοκληρωθεί, τόσο σε αυθαίρετη μορφή όσο και σε ενιαία μορφή, που εγκρίθηκε από τους κανονισμούς της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Έτσι, με την απόφαση της Κρατικής Επιτροπής Στατιστικής της Ρωσικής Ομοσπονδίας αριθ. 7 της 21ης ​​Ιανουαρίου 2003, εγκρίθηκε το τυποποιημένο έντυπο OS16, το οποίο χρησιμοποιείται συχνά στην επιθεώρηση αντικειμένων.

  Μόνο τα μέλη της επιτροπής που διορίζονται από τους επικεφαλής των οργάνων που έχουν αντικείμενα στον ισολογισμό τους έχουν το δικαίωμα να συμπληρώσουν αυτό το έντυπο. Οι ειδικοί έχουν το δικαίωμα να προχωρήσουν στην επιθεώρηση του αντικειμένου μόνο αφού διαβάσουν τη σειρά του κεφαλιού. Η Επιτροπή εξετάζει προσεκτικά τα πάγια στοιχεία έκτακτης ανάγκης. Εάν εντοπιστούν τυχόν βλάβες στις δομές, στοιχεία της εγκατάστασης, η επιτροπή καλείται να εμφανίσει τις αποκαλυφθείσες παρατηρήσεις στη δήλωση. Στο τέλος της έρευνας, τα μέλη της επιτροπής καλούνται να παράσχουν συμπεράσματα σχετικά με την κατάσταση του επιθεωρούμενου αντικειμένου και ένα συμπέρασμα σχετικά με την εφαρμογή μιας μεγάλης ανασκόπησης ή μόνιμης αποκατάστασης. Η δήλωση για την εφαρμογή της γενικής επισκευής αποτελείται από έναν πίνακα στον οποίο καταγράφονται πληροφορίες για όλες τις παρατηρήσεις. Σύμφωνα με το περιεχόμενο της λίστας ελαττωμάτων για την επισκευή δεν διαφέρει από την πράξη για την τρέχουσα ανάκαμψη.

  Δείγμα ελαττωματική γενική επισκευή

  Κατεβάστε τη μορφή ελαττωματικής πράξης

  Για μια λεπτομερέστερη μελέτη της σύνταξης και επεξεργασίας της ελαττωματικής δήλωσης, συνιστούμε να παρακολουθήσετε το βίντεο.

  (Βίντεο: "Επεξεργαζόμαστε την ελαττωματική λίστα του Excel (φέρνουμε σε μια βολική φόρμα)")

  Κανόνες για την ολοκλήρωση μιας ελαττωματικής πράξης: μια φόρμα και ένα ολοκληρωμένο δείγμα αντιμετώπισης προβλημάτων και χαρακτηριστικά για την πρακτική χρήση της πράξης + χρήσιμες συμβουλές σχεδίασης

  Η ελαττωματική πράξη: ένα δείγμα της μορφής της πράξης αντιμετώπισης προβλημάτων, πλήρωση - το θέμα της σημερινής μας ανασκόπησης. Η πράξη αντιμετώπισης προβλημάτων χρησιμεύει για την τεκμηρίωση όλων των ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση ή την επιθεώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου, ελαττώματα, καταστροφές εξοπλισμού κ.λπ. Μια τέτοια πράξη χρησιμεύει επίσης ως βάση για να αποφασιστεί εάν θα αποσυρθεί, θα επισκευαστεί, θα εκτιμηθεί μελλοντική εργασία ή ακόμα και να δικαστεί στο δικαστήριο ανεπίλυτες σοβαρές συγκρούσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων οργανισμών.

  Ο εξοπλισμός και άλλα τεχνικά μέσα, καθώς και διάφοροι χώροι, ελέγχονται και εξετάζονται τακτικά και η πράξη αντιμετώπισης προβλημάτων χρησιμεύει για την τεκμηρίωση των ανιχνευόμενων ελαττωμάτων και βλαβών. Η πράξη καταρτίζεται πάντοτε από εξουσιοδοτημένη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία θα περιλαμβάνει εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων οργανισμών. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου, καταρτίζονται συμπεράσματα και γνωμοδοτήσεις εμπειρογνωμόνων, οι οποίες καταγράφονται επίσης στην πράξη. Βάσει αυτών, πραγματοποιούνται εκτιμήσεις για επισκευές ή πράξεις για διαγραφή. Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντικό να ακολουθήσετε τη διαδικασία για την κατάρτιση μιας ελαττωματικής πράξης και να την καταχωρίσετε σωστά.

  Σήμερα θα εξετάσουμε λεπτομερώς πώς να κάνουμε μια ελαττωματική πράξη, ποιες είναι οι υπάρχουσες προδιαγραφές κατά την συμπλήρωση ενός τυποποιημένου εντύπου, ποιες εναλλακτικές μορφές χρησιμοποιούνται και πώς να προχωρήσουμε στη διαδικασία σύνταξης μιας τέτοιας πράξης.

  Ο κύριος σκοπός της ελαττωματικής πράξης

  Η ελαττωματική πράξη συντάσσεται συνήθως κατά την επιθεώρηση του εξοπλισμού (ή άλλων υλικών τιμών), όταν εντοπίζονται ελαττώματα ή βλάβες στο περιουσιακό στοιχείο. Η επιθεώρηση μπορεί να πραγματοποιηθεί κατά την αποδοχή του εξοπλισμού (mattsennosti), κατά τη διάρκεια της απογραφής και σε άλλες περιπτώσεις.

  Μια ελαττωματική ενέργεια είναι ένα ειδικό λογιστικό έγγραφο στο οποίο καταγράφονται όλα τα ελαττώματα, ελαττώματα, αποτυχίες του εξοπλισμού κ.λπ. που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση ενός περιουσιακού στοιχείου. Η πράξη αναφέρεται σε πρωτογενή τεκμηρίωση και συντάσσεται με βάση τη σύσταση επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Η επιτροπή διορίζεται από τη διοίκηση του οργανισμού - τον ιδιοκτήτη του περιουσιακού στοιχείου, ο οποίος διενεργεί επιθεώρηση και επιθεώρηση του ακινήτου. Συνήθως, η επιτροπή περιλαμβάνει υπαλλήλους της εταιρείας, τεχνικούς εμπειρογνώμονες, εκπροσώπους ενδιαφερόμενων οργανισμών - αντισυμβαλλομένους του ιδιοκτήτη των ελεγχόμενων περιουσιακών στοιχείων.

  Κατά τη διάρκεια της τεχνικής επιθεώρησης ή δοκιμής του εξοπλισμού, η επιτροπή εμπειρογνωμόνων μπορεί να εντοπίσει ελαττώματα, ζημιά στο περιουσιακό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, η απόφαση για επισκευή ή διαγραφή ενός περιουσιακού στοιχείου λαμβάνεται από τα μέλη αυτής της εξουσιοδοτημένης επιτροπής, με βάση τα γενικά πορίσματα του ελέγχου και της πραγματογνωμοσύνης, τα οποία καταγράφονται στην πράξη.

  Η πράξη αντιμετώπισης προβλημάτων μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την απόφαση για τη διαγραφή παγίων περιουσιακών στοιχείων, την πραγματοποίηση επισκευών και ακόμη και δικαστικών διαδικασιών σε περίπτωση που δεν έχουν επιλυθεί σοβαρές αντιφάσεις μεταξύ των ενδιαφερόμενων οργανισμών.

  Εάν η πράξη έχει συνταχθεί εσφαλμένα, μπορεί να είναι ο λόγος για την άρνηση αναγνώρισης του φορολογικού κόστους των επισκευών ή της διαγραφής περιουσιακών στοιχείων, της άρνησης να ικανοποιηθεί μια δίκη και της επίλυσης διαφοράς μεταξύ των ενδιαφερόμενων επιχειρηματικών φορέων στο δικαστήριο. Αυτό θα οδηγήσει σε πρόσθετες απώλειες και οικονομικά έξοδα.

  Σε γενικές γραμμές, η πράξη είναι μια μορφή δύο σελίδων που περιέχει αρκετές ενότητες που πρέπει να συμπληρωθούν:

  • τίτλο μέρος?
  • πίνακας μέρος?
  • συμπεράσματα.
  • υπογραφές μελών της επιτροπής εμπειρογνωμόνων.

  Μια ελαττωματική πράξη θεωρείται ένα μάλλον σημαντικό έγγραφο, διότι έχει άμεσο αντίκτυπο στον προϋπολογισμό του οργανισμού και περιέχει νομικά θεμελιώδεις πτυχές. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της πράξης απαιτεί συμμόρφωση με τους ισχύοντες νόμους και πρότυπα. Εντούτοις, επιτρέπεται κάποια τροποποίηση της πλέον ενοποιημένης μορφής της πράξης, αλλά αυτό δεν ακυρώνει την ένδειξη σε αυτήν όλων των υποχρεωτικών στοιχείων και δεδομένων, διαφορετικά δεν θα έχει νομική ισχύ και θα χάσει το νόημά της.

  Κανόνες για την κατάρτιση ελαττωματικής πράξης

  Σημειώστε ότι για την επιθεώρηση του εξοπλισμού συναρμολογείται μια ειδική εξουσιοδοτημένη επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους όλων των ενδιαφερόμενων οργανισμών, όπως: προμηθευτής, μεταφορέας, εργολάβος - τεχνικός, επισκευαστής, καθώς και φυσικά τεχνικοί εμπειρογνώμονες και εκπρόσωποι του οργανισμού που κατέχει τον εξοπλισμό αυτή τη στιγμή ( πρόσωπο, επιστάτης). Η πράξη εγκρίνεται από τον διευθυντή του οργανισμού-ιδιοκτήτη και εγκρίνεται από τον κύριο λογιστή

  Προκειμένου να αποφευχθούν οι περιττές οικονομικές απώλειες της επιχείρησης, οι συμμετέχοντες της ομάδας εμπειρογνωμόνων ακολουθούν συνήθως τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις για την καταγραφή της ελαττωματικής πράξης, διεξάγουν λεπτομερή επιθεώρηση του εξοπλισμού και καταγράφουν όλα τα εντοπισμένα ελαττώματα της πράξης.

  Οι δραστηριότητες επαλήθευσης και η υπογραφή των πράξεων θα πρέπει να διενεργούνται παρουσία όλων των εξουσιοδοτημένων προσώπων. Δεν πρέπει να υπάρχουν διορθώσεις ή σφάλματα στις πράξεις. Μπορούν να επισυνάπτονται πρόσθετες γνώμες εμπειρογνωμόνων, τεχνική τεκμηρίωση κλπ. Υπογραφές όλων των εξουσιοδοτημένων μελών της επιτροπής γίνονται μόνο όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία επιθεώρησης και κανείς δεν έχει καταγγελίες ή διαφωνίες σχετικά με τη γνώμη.

  Όλα τα πρόσωπα που υπογράφουν την πράξη πρέπει να συμφωνούν με το γενικό συμπέρασμα και αν υπάρχουν άτομα που διαφωνούν με τη σύναψη της πράξης, πρέπει να αντανακλούν τη γνώμη τους στην πράξη και επίσης να την υπογράψουν. Όσοι διαφωνούν μπορούν επίσης να ασκήσουν έφεση κατά της απόφασης της επιτροπής κατά τη νομικά τεκμηριωμένη δικαστική διαδικασία.

  Σημειώστε ότι, αν και οι υπάρχουσες νομοθετικές δυνατότητες για τη χρήση αυθαίρετων πράξεων αποδοχής, συνήθως χρησιμοποιούν τυποποιημένα έντυπα, καθώς προσδιορίζουν με σαφήνεια τα κύρια βασικά σημεία της επιθεώρησης του εξοπλισμού. Η σωστή και ακριβής συμπλήρωση όλων των απαραίτητων θέσεων των τυπικών εγγράφων θα σας επιτρέψει να αποφύγετε πολλές αμφιλεγόμενες καταστάσεις και συγκρούσεις.

  Στην πράξη πρέπει να αναφέρει όλες τις αποχρώσεις των αποτελεσμάτων της συμπεριφοράς ελέγχου του εξοπλισμού. Στο περιστρεφόμενο τραπέζι, σημειώνεται πόσες αντικείμενα με ένα ελάττωμα ανακαλύφθηκαν και περιγράφηκαν, ποια είναι η φύση των αναγνωρισμένων ελαττωμάτων και ελαττωμάτων. Εξετάζονται τα ελαττώματα για την πιθανή εξάλειψή τους, στο τελικό μέρος της πράξης γίνονται γενικά συμπεράσματα σχετικά με την πιθανή εξάλειψη των ελαττωμάτων / δυσλειτουργιών ή τη διαγραφή του εξοπλισμού, υποδεικνύοντας γιατί τα εντοπιζόμενα ελαττώματα δεν μπορούν να εξαλειφθούν.

  Η πράξη αντιμετώπισης προβλημάτων αναφέρεται στα πρωταρχικά έγγραφα, τα οποία χαρακτηρίζουν κυρίως την τεχνική κατάσταση του εξοπλισμού ή άλλων υλικών, επομένως η αποτίμηση δεν προσδιορίζεται στην παρούσα πράξη, αν και μερικές φορές στο τέλος η επιτροπή σημειώνει το συνολικό ποσό της διαγραφής αξιών.

  Μετά την κατάρτιση της πράξης, στη βάση της, τα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν απόφαση για τη διαγραφή των υλικών ή για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης, απαριθμούν τον κατάλογό τους, υποδεικνύουν το συνολικό εκτιμώμενο κόστος της απαιτούμενης εργασίας. Στη συνέχεια, ο εξοπλισμός αποσύρεται ή επισκευάζεται.

  Εφαρμογή της ενοποιημένης μορφής της ελαττωματικής πράξης OC-16

  Μια ελαττωματική ενέργεια συνήθως χρησιμοποιείται όταν δέχεται, δέχεται για εγκατάσταση, προσαρμογή ή δοκιμή εξοπλισμού που αγοράζεται, αν υπάρχουν ελαττώματα ή ελαττώματα που είναι σημαντικά και μπορεί για παράδειγμα να επηρεάσουν την καταλληλότητά του για χρήση ή να απαιτήσουν επιπρόσθετη επισκευή του εξοπλισμού. Η μορφή της πράξης είναι μια ενοποιημένη μορφή OC-16, αλλά δεν είναι αυστηρά καθιερωμένο μοντέλο και μπορεί να αλλάξει.

  Ανάλογα με την κατάσταση και με την ευθύνη της οποίας προέκυψε η βλάβη, οι εκπρόσωποι του προμηθευτή, ο μεταφορέας, ο συμβαλλόμενος οργανισμός εγκατάστασης ή άλλοι ενδιαφερόμενοι, καθώς και οι εμπλεκόμενοι τεχνικοί εμπειρογνώμονες ενδέχεται να συμμετάσχουν στην προετοιμασία της αντιμετώπισης προβλημάτων. Ανάλογα με την κατάσταση, καταρτίζεται και υπογράφεται ο απαιτούμενος αριθμός αντιγράφων, ένας για κάθε ένα από τα μέρη.

  Θα εξετάσουμε περαιτέρω, δύο ακόμη τροποποιήσεις της τυποποιημένης μορφής της πράξης αντιμετώπισης προβλημάτων, οι οποίες επίσης συχνά χρησιμοποιούνται για να αντικατοπτρίζουν τα εντοπισμένα ελαττώματα στον εξοπλισμό. Μία από τις μορφές αυτές έχει σχεδιαστεί για να αφαιρεί τον εξοπλισμό και ο άλλος για εξοπλισμό που υποτίθεται ότι πρέπει να επισκευαστεί. Η μορφή "επισκευής" της πράξης αντιμετώπισης προβλημάτων χρησιμοποιείται επίσης για την κατάρτιση της σύναψης μιας επιτροπής τεχνικής αξιολόγησης για οικιακούς ή μη οικιακούς χώρους.

  Συμπλήρωση ελαττωματικής πράξης

  Το τυφλό έντυπο αποτελείται από δύο φύλλα. Η σελίδα τίτλου προορίζεται να υποδείξει τις λεπτομέρειες των μερών που μεταδίδουν και παραλαμβάνουν τον εξοπλισμό, ενώ το δεύτερο φύλλο περιέχει τις λεπτομέρειες του εξοπλισμού. Κατεβάστε τη φόρμα στη διεύθυνση http://nalog-nalog.ru/files/20150928oc16pr.doc

  Στο πρώτο φύλλο, πρέπει να καθορίσετε τις λεπτομέρειες του εξοπλισμού εκπομπής και λήψης των συμβαλλομένων, την ημερομηνία και τον αριθμό της πράξης, καθώς και τα βασικά στοιχεία για τον κατασκευαστή και τον μεταφορέα:

  • Όνομα του οργανισμού-πελάτη του εξοπλισμού, του κώδικα OKPO του.
  • Καθορίστε τη δομική μονάδα του πελάτη (εάν υπάρχει).
  • Ο αύξων αριθμός του εγγράφου και η ημερομηνία της προετοιμασίας του.
  • Θέση του εξοπλισμού (διεύθυνση, κτίριο / δομή / εργαστήριο).
  • Το όνομα του οργανισμού-κατασκευαστή του εξοπλισμού, αναφέροντας τη χώρα προέλευσης, τον κωδικό του OKPO (εάν υπάρχει).
  • Ονομασία του οργανισμού-προμηθευτή του εξοπλισμού, του κωδικού του OKPO.
  • Ονοματεπώνυμο του οργανισμού-αποστολέα του εξοπλισμού, ο κωδικός του OKPO.
  • Το όνομα του οργανισμού μεταφορέα, ο κωδικός του OKPO.
  • Το όνομα του οργανισμού εγκατάστασης, ο κωδικός του OKPO.
  • Αναφέρατε κατά τη διαδικασία προσδιορισμού των ελαττωμάτων (αποδοχή, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία, δοκιμή).
  • Καθορίστε τον αριθμό και την ημερομηνία της πράξης συναρμολόγησης.

  Στη συνέχεια, σε μορφή πίνακα, είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλα τα ελαττώματα που εντοπίστηκαν και τα απαραίτητα στοιχεία του εξοπλισμού:

  • όνομα,
  • τη σήμανση ή τον αριθμό διαβατηρίου,
  • μάρκα ή τύπο
  • οργάνωση σχεδιασμού (εάν υπάρχει),
  • ημερομηνία κατασκευής του εξοπλισμού
  • ημερομηνία παραλαβής του εξοπλισμού
  • ανιχνεύθηκαν ελαττώματα.

  Στο τραπέζι μπορείτε να ορίσετε διάφορα κομμάτια εξοπλισμού.

  Στο δεύτερο φύλλο της μορφής της πράξης είναι απαραίτητο να καταλήξουμε σε γενικό συμπέρασμα και να αναφέρουμε λεπτομερώς τι πρέπει να γίνει για να εξαλειφθούν τα εντοπιζόμενα ελαττώματα, να προσδιοριστούν οι εκτελεστές και το χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση εργασιών για την εξάλειψη των εντοπισθέντων ελαττωμάτων.

  Κατά την κατάρτιση της πράξης, η εξουσιοδοτημένη επιτροπή θα πρέπει να διεξάγει λεπτομερή επιθεώρηση του εξοπλισμού και να καταγράφει, να αντικατοπτρίζει πλήρως στην πράξη όλα τα ελαττώματα που εντοπίζονται, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω διαφωνίες μεταξύ των μερών.

  Επιπλέον, οι υπεύθυνοι πρέπει να υπογράψουν την πράξη, αναφέροντας τις θέσεις, τα επώνυμα και τα αρχικά τους. Τα υπεύθυνα άτομα συνήθως προσελκύονται από τον πελάτη, τον εκπρόσωπο του συμβαλλόμενου οργανισμού εγκατάστασης, τον αντιπρόσωπο του κατασκευαστή. Η ημερομηνία υπογραφής του εγγράφου και η σφραγίδα των οργανώσεων των οποίων οι εκπρόσωποι έχουν συντάξει αυτή την πράξη τίθεται επίσης.

  Όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά του εξοπλισμού πρέπει να αντικατοπτρίζονται στο πιλοτικό τμήμα της πράξης αυτής της φόρμας. Αυτά τα δεδομένα καθιστούν δυνατή την αδιαμφισβήτητη αναγνώριση του εξοπλισμού και την αποφυγή εμφάνισης αμφισβητήσιμων καταστάσεων.

  Εάν μια πράξη ενοποιημένης μορφής δεν είναι κατάλληλη για οποιονδήποτε λόγο, μπορεί να συνταχθεί μια αυθαίρετη μορφή που να αναφέρει όλες τις βασικές λεπτομέρειες των σχετικών οργανισμών και εξοπλισμού καθώς και λεπτομερή και σαφή ένδειξη των ελαττωμάτων που διαπιστώθηκαν και να συνοψίζει επίσης τη γνώμη της επιτροπής που πραγματοποίησε την επιθεώρηση εξοπλισμού, υπεύθυνων προσώπων.

  Ακόμη και σε μια αυθαίρετη μορφή της πράξης, θα πρέπει να τηρήσουμε τους βασικούς κανόνες για την εκπόνηση αυτού του εγγράφου ώστε να έχει νόμιμο βάρος και να μην οδηγήσει σε περαιτέρω διαφωνίες και αμφιλεγόμενες καταστάσεις μεταξύ των υπευθύνων ή των οικονομικών φορέων. Τέτοιες διαφωνίες και ανακρίβειες μπορούν στη συνέχεια να έχουν σημαντικές οικονομικές συνέπειες. Επομένως, η σύνταξη της πράξης πρέπει να προσεγγίζεται προσεκτικά και υπεύθυνα.

  Ελαττωματική ενέργεια κατά την απόσυρση του εξοπλισμού

  Η συμπλήρωση της αντιμετώπισης προβλημάτων για τη διαγραφή του εξοπλισμού είναι από πολλές απόψεις παρόμοια με τους κανόνες για τη σύνταξη και το σχεδιασμό της ενιαίας φόρμας OS-16. Ένα ελάττωμα διαγραφής συντάσσεται και υπογράφεται από επιτροπή εγκεκριμένη από τον διευθυντή του οργανισμού που κατέχει τον εξοπλισμό. Η πράξη συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής, τεχνικό ειδικό, αποθήκη ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, τον κύριο λογιστή, τον εκπρόσωπο του προμηθευτή ή του οργανισμού εγκατάστασης (ανάλογα με την κατάσταση). Η πράξη εγκρίνεται από τον διευθυντή του οργανισμού - τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού αυτή τη στιγμή. Υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να προσδιορίζονται στην πράξη σχετικά με τη διαγραφή ελαττωματικού εξοπλισμού:

  1. Το όνομα του οργανισμού, ο σημερινός ιδιοκτήτης του εξοπλισμού.
  2. Το όνομα της δομικής μονάδας του.
  3. Υπογραφή αποκωδικοποίηση του διευθυντή του οργανισμού - ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού?
  4. Ο αριθμός της πράξης και η ημερομηνία της προετοιμασίας της.
  5. Θέση του εξοπλισμού (διεύθυνση, δομική μονάδα).
  6. Ημερομηνία και αριθμός της εντολής που ενέκρινε τη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου του εξοπλισμού.
  7. Προσδιορίστε τα μέλη της εξουσιοδοτημένης επιτροπής (θέσεις με πλήρες όνομα).
  8. Πληροφορίες σχετικά με τον επιθεωρούμενο εξοπλισμό (αριθμός αποθέματος, μοντέλο, εμπορικό σήμα, προδιαγραφές).
  9. Ημερομηνία κατασκευής ή αγοράς.
  10. Ημερομηνία θέσης σε λειτουργία ·
  11. Στο πίνακα, πρέπει να αναφέρετε όλα τα ελαττώματα που εντοπίστηκαν.
  12. Αριθμός ελαττωμάτων.
  13. Προσδιορίστε τον τρόπο εξάλειψης των ελαττωμάτων.
  14. Ή οι λόγοι για την αδυναμία εξάλειψης των ελαττωμάτων.
  15. Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής πρέπει να εγκρίνουν την πράξη με τις υπογραφές τους.

  Σημειώστε ότι αυτή η πράξη προορίζεται να χαρακτηρίσει ένα μόνο κομμάτι εξοπλισμού. Δηλαδή, αν υπάρχουν πολλά είδη εξοπλισμού που δοκιμάζονται, τότε θα πρέπει να καταρτίσουμε διάφορες πράξεις. Ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την τυποποιημένη φόρμα OS-16, έχοντας εισάγει όλα όσα χρειάζεστε σε μία πράξη.

  Ένα δείγμα της ολοκληρωμένης δήλωσης μπορείτε να κατεβάσετε εδώ στο σύνδεσμο: http://nalog-nalog.ru/files/2_obrazec_spisanie_os.doc

  Η ελαττωματική ενέργεια για την επισκευή του εξοπλισμού

  Η πλήρωση των ελαττωμάτων στην επισκευή του εξοπλισμού είναι από πολλές απόψεις παρόμοια με τους κανόνες για την κατάρτιση και την επεξεργασία ενιαίας φόρμας OS-16 και την αντιμετώπιση προβλημάτων εξοπλισμού. Το ελάττωμα επισκευής του εξοπλισμού συντάσσεται επίσης και υπογράφεται από επιτροπή εγκεκριμένη από τον διευθυντή του οργανισμού που κατέχει τον εξοπλισμό. Η πράξη συντάσσεται και υπογράφεται από τον πρόεδρο της επιτροπής, τεχνικό ειδικό, αποθεματοποιητή ή άλλο υπεύθυνο πρόσωπο, τον κύριο λογιστή του οργανισμού εγκατάστασης. Η πράξη εγκρίνεται από τον διευθυντή του οργανισμού - τον ιδιοκτήτη του εξοπλισμού αυτή τη στιγμή.

  Υποχρεωτικές πληροφορίες που πρέπει να προσδιορίζονται στην πράξη σχετικά με τη διαγραφή ελαττωματικού εξοπλισμού:

  1. Το όνομα του οργανισμού, ο σημερινός ιδιοκτήτης του εξοπλισμού.
  2. Το όνομα της δομικής μονάδας του.
  3. Υπογραφή αποκωδικοποίηση του διευθυντή του οργανισμού - ο ιδιοκτήτης του εξοπλισμού?
  4. Ο αριθμός της πράξης και η ημερομηνία της προετοιμασίας της.
  5. Θέση του εξοπλισμού (διεύθυνση, δομική μονάδα).
  6. Ημερομηνία και αριθμός της εντολής που ενέκρινε τη σύνθεση της επιτροπής ελέγχου του εξοπλισμού.
  7. Προσδιορίστε τα μέλη της εξουσιοδοτημένης επιτροπής (θέσεις με πλήρες όνομα).
  8. Πληροφορίες σχετικά με τον επιθεωρούμενο εξοπλισμό (αριθμός αποθέματος, μοντέλο, εμπορικό σήμα, προδιαγραφές).
  9. Ημερομηνία κατασκευής ή αγοράς.
  10. Ημερομηνία θέσης σε λειτουργία ·
  11. Στο πίνακα, πρέπει να αναφέρετε όλα τα ελαττώματα που εντοπίστηκαν.
  12. Αριθμός ελαττωμάτων.
  13. Προσδιορίστε τον τρόπο εξάλειψης των ελαττωμάτων.
  14. Ή οι λόγοι για την αδυναμία εξάλειψης των ελαττωμάτων.
  15. Στη συνέχεια, τα μέλη της επιτροπής πρέπει να εγκρίνουν την πράξη με τις υπογραφές τους.

  Σημειώστε ότι αυτή η πράξη προορίζεται να χαρακτηρίσει ένα μόνο κομμάτι εξοπλισμού. Δηλαδή, αν υπάρχουν πολλά είδη εξοπλισμού που δοκιμάζονται, τότε θα πρέπει να καταρτίσουμε διάφορες πράξεις. Είναι σημαντικό ότι αυτή η μορφή της πράξης της βλάβης χρησιμοποιείται επίσης για να περιγράψει τα αποτελέσματα της επιθεώρησης των εγκαταστάσεων και μόνο τον εξοπλισμό (βλ. Το ολοκληρωμένο δείγμα στη σύνδεση).

  Ένα δείγμα της ολοκληρωμένης δήλωσης μπορείτε να κατεβάσετε εδώ στο σύνδεσμο: http://nalog-nalog.ru/files/2_obrazec_remont_os.doc

  Συμπέρασμα

  Μια ελαττωματική ενέργεια είναι, καταρχάς, ένα τεχνικό έγγραφο για τον καθορισμό ανιχνευμένων βλαβών και ελαττωμάτων στον εξοπλισμό ή σε άλλα υλικά. Ένα τέτοιο έγγραφο συμβάλλει στη νόμιμη επιδιόρθωση των εντοπιζόμενων ελαττωμάτων, χρησιμεύει ως βάση για αποζημιώσεις ή διαγραφή περιουσιακών στοιχείων που δεν υπόκεινται σε επισκευή. Το συμπέρασμα της επιτροπής εμπειρογνωμόνων που συνέταξε την πράξη επιτρέπει τον καθορισμό του κόστους και του χρόνου των περαιτέρω αναγκαίων επισκευών. Για να έχει αυτή η πράξη νομική ισχύ, πρέπει να καταρτίζεται σύμφωνα με όλους τους νόμιμους κανόνες, σύμφωνα με όλες τις απαραίτητες διαδικασίες και να εκτελείται σωστά.

  Στο άρθρο μας εξετάσαμε λεπτομερώς τι συνιστά η πράξη αντιμετώπισης προβλημάτων και η διαδικασία της προετοιμασίας της. Αναφέρθηκαν στους βασικούς κανόνες για την πρακτική εφαρμογή των μορφών αυτών των πράξεων. Η διαδικασία επιθεώρησης και επαλήθευσης του εξοπλισμού και των άλλων περιουσιακών στοιχείων είναι μια ενοχλητική διαδικασία που απαιτεί ακρίβεια και φροντίδα. Μετά την επιθεώρηση και την επαλήθευση του περιουσιακού στοιχείου, είναι σημαντικό να καταγράφονται επακριβώς όλα τα τεκμηριωμένα αποτελέσματα και όλα τα μέλη της επιτροπής να εξασφαλίζουν την πράξη με τις υπογραφές τους.

  Ελπίζουμε ότι το άρθρο μας θα σας βοηθήσει να καταρτίσετε σωστά την πράξη αντιμετώπισης προβλημάτων και να ακολουθήσετε όλες τις απαραίτητες νομικές διαδικασίες. Καλή τύχη!

  Δείγμα της ελαττωματικής πράξης συντήρησης

  Η ελαττωματική ενέργεια για την τρέχουσα επισκευή είναι ένα έγγραφο που καθορίζει τις ελλείψεις και τα ελαττώματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση των εγκαταστάσεων από μια ειδική επιτροπή.

  Παρόμοιες πράξεις προετοιμάζονται όταν παρακολουθούνται οι εργασίες που εκτελούνται σε πολλούς άλλους τομείς: επισκευή εξοπλισμού, ειδικός εξοπλισμός, κατασκευή.

  Σκοπός του εγγράφου

  Η ελαττωματική πράξη αναφέρεται στις μορφές λογιστικής, οι οποίες καταρτίζονται από οργανισμούς που ασκούν εμπορικές δραστηριότητες χρησιμοποιώντας διάφορους εξοπλισμούς στον ισολογισμό. Μετά την ολοκλήρωση της επιθεώρησης, η Επιτροπή συμπληρώνει ένα έντυπο με τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις και κάνει συστάσεις για την εξάλειψή τους.

  Η σωστή προετοιμασία της πράξης απαιτείται για την οργάνωση της σωστής ροής εγγράφων στη λογιστική υπηρεσία και για την ανάλυσή της τρέχουσας κατάστασης των κεφαλαίων στον ισολογισμό.

  Κατά τη διάρκεια των σημερινών ή μεγάλων επισκευών, υπάρχει ανάγκη παρακολούθησης της ορθής εκτέλεσης των εργασιών. Μια ελαττωματική πράξη διατροφής, καθώς και άλλες μορφές τέτοιων πράξεων, απαιτείται για την πρωτογενή λογιστική από διάφορες επιχειρήσεις που έχουν ακίνητα στους ισολογισμούς τους, κυρίως διοικητικούς χώρους και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

  Οι πινακοποιημένες πληροφορίες του εγγράφου σας επιτρέπουν να αξιολογήσετε την κατάσταση των εγκαταστάσεων και να συντάξετε τον κατάλογο των μέτρων που απαιτούνται για την εξάλειψη των ελαττωμάτων. Σε αντίθεση με τις εκτιμήσεις, η πράξη περιέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις για την εκτέλεση ορισμένων ενεργειών για διόρθωση χωρίς να αναφέρεται το κόστος εργασίας.

  Μια επιχείρηση που καταρτίζει τέτοιες πράξεις μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έντυπα του εγγράφου που λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας. Για παράδειγμα, σε οργανισμούς κατασκευών, χρησιμοποιείται ένα έντυπο για να αντικατοπτρίζει τις διαρθρωτικές παραβιάσεις που εντοπίστηκαν κατά την κατασκευή, οι οποίες, λόγω της σημασίας τους όσον αφορά τις συνέπειες, μπορούν να οδηγήσουν σε σοβαρή αύξηση του εκτιμώμενου κόστους και της ανάγκης για ένα κύκλωμα έκτακτης ανάγκης.

  Η πράξη συντήρησης επηρεάζει οικιστικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις, οι οποίες με μια ορισμένη συχνότητα πρέπει να εξετάζονται για μηχανική και τεχνική ασφάλεια. Κάθε 5-10 χρόνια, οι εγκαταστάσεις που περιλαμβάνονται στο μητρώο επισκευών θα πρέπει να εξετάζονται για την τεχνική συμμόρφωση με τα πρότυπα της χώρας.

  Κανόνες πλήρωσης

  Τηρώντας ορισμένες απαιτήσεις, η εταιρεία παρακολουθεί την κατάσταση των κεφαλαίων στον ισολογισμό και, εάν είναι απαραίτητο, κάνει προσαρμογές. Παρά την έλλειψη ομοιόμορφης ομοιότητας για όλους τους τομείς του εντύπου, το έγγραφο θα πρέπει να έχει συνταχθεί σύμφωνα με ορισμένους κανόνες.

  Απαιτήσεις για εγγραφή

  Μια ελαττωματική ενέργεια είναι μια μορφή στην οποία πρέπει να αντικατοπτρίζονται οι ακόλουθες παράμετροι:

  1. Το όνομα του αντικειμένου.
  2. Ο κατάλογος των εκπροσώπων που διορίστηκαν στην προετοιμασία της πράξης.
  3. Προσδιορισμένα ελαττώματα και παραβιάσεις.
  4. Μέτρα που συνιστά η Επιτροπή να εξαλείψει.

  Το έγγραφο καθίσταται νομικά σημαντικό μόνο εάν υπογράφεται από όλα τα μέλη της επιτροπής. Στο έργο τους, οι ειδικοί καθοδηγούνται από τα ισχύοντα πρότυπα στη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένων των SNiPs, GROWTH και GOSTs. Μετά την συμπλήρωση της πράξης και την υπογραφή της, τίθεται η σφραγίδα της επιχείρησης, στην οποία εργάστηκε η Επιτροπή.

  Χαρακτηριστικά της διαδικασίας

  Οι πληροφορίες από την πράξη θα σας επιτρέψουν να έχετε μια πραγματική ιδέα για το κόστος των διορθωτικών ενεργειών:

  • είδη εργασίας ·
  • Μέτρο μέτρησης.
  • δαπανών.

  Η δεύτερη στήλη του εντύπου συμπληρώνεται με πληροφορίες σχετικά με τους τύπους προτεινόμενων τύπων εργασίας και το κόστος εφαρμογής τους.

  Η τρίτη στήλη δίνει τη μονάδα μέτρησης σύμφωνα με τα γενικά αποδεκτά πρότυπα (m2, m3 κ.λπ.)

  Ολοκληρώθηκε σωστά η πράξη για κάθε στοιχείο επιθεώρησης αποκλείει τυχόν ασυμφωνίες μεταξύ του πελάτη και του προσώπου που εκτελεί το έργο.

  Η έρευνα των εγκαταστάσεων περιλαμβάνει την επαλήθευση των ακόλουθων παραμέτρων:

  1. Η κατάσταση του ιδρύματος και του δαπέδου.
  2. Περιγραφή τοίχων, ανοιγμάτων, διαφόρων δομών, συμπεριλαμβανομένων σκαλοπατιών, μπαλκόνια, στέγες.
  3. Πληροφορίες για επικοινωνίες κ.λπ.

  Κάθε μία από τις παραμέτρους θα πρέπει να αξιολογείται ως προς τη φθορά και μετά την ολοκλήρωση της δοκιμής γίνονται ειδικές συστάσεις.

  Στο βίντεο σχετικά με τη σύνταξη της πράξης

  Κάθε ελαττωματική πράξη μπορεί να συνοδεύεται από κατάλληλες εφαρμογές, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν σχέδια με μετρήσεις, διαγράμματα, φωτογραφίες και λεπτομερείς περιγραφές των εντοπιζόμενων ελλείψεων.

  Η πράξη επισκευής

  Δήλωση συμμόρφωσης για αποκατάσταση (ελαττωματική πράξη).

  Κατά τον προγραμματισμό της συντήρησης και της αναθεώρησης, η τεκμηρίωση της εκτίμησης καταρτίζεται βάσει ελαττωματικών καταλόγων ή ελαττωματικών πράξεων, οι οποίες είναι οι ίδιες.
  Για κάθε αντικείμενο που πρέπει να επιδιορθωθεί, γίνεται ξεχωριστή δήλωση ελαττωματικού (ελαττωματική πράξη), στην οποία αναφέρεται ο αριθμός αποθέματος αυτού του αντικειμένου (δωματίου). Τα έξοδα επισκευής θα διατεθούν στη συγκεκριμένη θέση σύμφωνα με τον αριθμό απογραφής της.

  Σύνταξη ελαττωματικής δήλωσης.

  Κατά την παραγωγή των επισκευών των χώρων, συχνά εμφανίζονται μη δηλωμένα έργα, επομένως, η ορθή και πλήρης προετοιμασία της ελαττωματικής δήλωσης θα καθορίσει την ποιοτική προετοιμασία των εκτιμήσεων σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η πληρωμή για επισκευές.
  Για την προετοιμασία της ελαττωματικής δήλωσης, διορίζεται μια επιτροπή αποτελούμενη από τουλάχιστον 3 άτομα. Συνήθως ο πρώτος αντιπρόσωπος είναι ο επικεφαλής της δομικής μονάδας που λειτουργεί τα κτίρια, ο δεύτερος είναι ο επικεφαλής του αγροκτήματος και ο τρίτος είναι ο ειδικός στον τομέα της κατασκευής και επισκευής. Είναι απαραίτητο οι άνθρωποι που διορίζονται στην επιτροπή να είναι ειδικοί στην περιοχή στην οποία πραγματοποιείται η επισκευή, για παράδειγμα, εάν η επισκευή συνεπάγεται μεγάλη αντικατάσταση ηλεκτρικών καλωδίων, καλωδίων, λαμπτήρων, τότε η επιτροπή θα πρέπει, ει δυνατόν, να είναι ενεργειακός μηχανικός, εάν υπάρχει μεγάλος αριθμός αγωγών θέρμανσης και ύδρευσης, κατόπιν ειδικός σε αυτόν τον τομέα, κλπ.
  Αρχικά καταρτίστηκαν στο σχέδιο.

  Πρώτα αποσυναρμολογήστε. Στη συνέχεια, επισκευές γενικής κατασκευής (από κάτω προς τα πάνω για το δάπεδο, τοίχους, οροφή), στη συνέχεια ηλεκτρικές εργασίες, δίκτυα χαμηλής τάσης, υδραυλικά και άλλα έργα.
  Η δήλωση λαμβάνει υπόψη μόνο το ποσό της εργασίας που εκτελέστηκε, αλλά ελέγχει την ορθότητα της συλλογής που επιστρέφουμε για να δούμε τον εκτιμητή ή τον οικοδόμο που καταλαβαίνει τις εκτιμήσεις. Ο εκτιμητής ζητά ένα εκατομμύριο ερωτήσεις. Για παράδειγμα: ποια είναι τα μεγέθη των παραθύρων και των θυρών, το πλάτος και το μήκος των περβάζων παραθύρων, η αποσυναρμολόγηση των παραθύρων σε ένα πέτρινο κτίριο ή σε ένα ξύλινο κτίριο, τα ονόματα των τοποθετημένων καλοριφέρ, η ζωγραφική για δύο φορές ή μία, η τοποθέτηση πλακών με καλώδιο με ή χωρίς κανάλι.

  κ.λπ. Από όλα αυτά εξαρτάται από την αξία του έργου που εκτελείται κατά την προετοιμασία των εκτιμήσεων.
  Συμπληρώνουμε τη δήλωση λαμβάνοντας υπόψη τις διευκρινίσεις και τις προσαρμογές.
  Η δήλωση εγκρίνεται από τον επικεφαλής ή κύριο μηχανικό του οργανισμού - τον ιδιοκτήτη των χώρων.

  Δείγμα του καταλόγου ελαττωμάτων για την επισκευή των χώρων.

  Κάντε λήψη του φύλλου ελαττωμάτων για επισκευή στο excel.

  Κάντε λήψη της αναφοράς επισκευής για να εξαργυρώσετε.

  Υπάρχουν ειδικά προγράμματα υπολογιστών που αποτελούν τη λίστα ελαττωμάτων. Η ποικιλομορφία των καταστάσεων που προκύπτουν στην πράξη απαιτεί από τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν τις δικές τους φόρμες και πρότυπα για χαρτί έγγραφα. Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να κατεβάσετε ένα δωρεάν δείγμα του καταλόγου ελαττωμάτων για την επισκευή των χώρων, να το διορθώσετε και να το εφαρμόσετε στη δική σας δουλειά. Αναφέρουμε την τυποποιημένη μορφή του καταλόγου ελαττωμάτων OC-16 που εγκρίθηκε από την κυβέρνηση της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και ένα δωρεάν δείγμα που αναπτύχθηκε από τους ειδικούς μας.

  Μια ελαττωματική δήλωση για την επισκευή των χώρων μπορεί να περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων και να είναι ένα για όλα τα έργα. Μια άλλη επιλογή - η προετοιμασία μιας ελαττωματικής δήλωσης για κάθε μεμονωμένο συμβάν επισκευής των χώρων - πραγματοποιείται επίσης εάν εμπλέκονται πολλοί εργολάβοι στην εργασία. Για παράδειγμα, κάποιος κάνει την αντικατάσταση της οροφής, η άλλη πραγματοποιεί την τοποθέτηση τούβλων, η τρίτη πραγματοποιεί την κατασκευή πρόσθετων εγκαταστάσεων.

  Απαιτούμενα στοιχεία του καταλόγου ελαττωμάτων για την επισκευή των χώρων

  • Το όνομα του εγγράφου, η ημερομηνία σύνταξης των στοιχείων της εταιρείας.
  • Δεδομένα σχετικά με το αντικείμενο: όνομα, διεύθυνση,
  • Περιεχόμενα με τον προσδιορισμό ποσοτικών και τιμολογιακών εγκαταστάσεων επισκευής, υλικών, όρων.
  • Υπογραφές υπεύθυνων υπαλλήλων.

  Η ιδανική επιλογή για την προετοιμασία μιας ελαττωματικής δήλωσης, όταν γίνεται μαζί με τον προγραμματισμένο ανάδοχο. Όταν αυτό επιτευχθεί, το καλύτερο αποτέλεσμα. Οι υπολογισμοί είναι αυστηρά ατομικοί σε κάθε συγκεκριμένη περίπτωση και κανένας εργολάβος δεν μπορεί να πει το τελικό κόστος εκ των προτέρων. Ο πελάτης, αντιθέτως, ενδιαφέρεται πάντα για το συνολικό ποσό.

  Λίστα ελαττωμάτων για επισκευή δειγμάτων χώρων

  Ελαττωματικό δείγμα δήλωσης - κατάρτιση ελαττωματικής δήλωσης για μεγάλες επισκευές, για επισκευή χώρων

  Ελαττωματική δήλωση
  επισκευής
  δείγμα επισκευή ελαττωματική δήλωση
  καταρτίζοντας μια ελαττωματική ενέργεια
  αποκατάσταση βλαβών

  • Ελαττωματικό φύλλο για την επισκευή των χώρων. Παρέχετε πληροφορίες για την κατάσταση των κτιρίων και των δομών. Προσφέρουμε ένα δείγμα εμπειρογνωμόνων με συμπεράσματα και συστάσεις.

  Προσφέρουμε πλήρη ενημέρωση για την τεχνική κατάσταση των κτιρίων και των δομών. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα διεξαγάγουμε μια εξέταση και θα παρουσιάσουμε μια έκθεση εμπειρογνωμόνων με συμπεράσματα και συστάσεις. Και θα είστε ικανοποιημένοι με την ποιότητα και εξοικονομήστε χρόνο.

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ №1
  Ελαττωματικός αριθμός δήλωσης
  Εξέταση Πελατών:
  Όνομα αντικειμένου:
  Διεύθυνση ακινήτου:
  Αντικείμενο:
  Από: "_" __ 201_
  Συνοπτικός πίνακας επισκευών (έλεγχος ποιότητας κατασκευής) βάσει των αποτελεσμάτων μιας έρευνας κτιρίου

  Σύνταξη ελαττωματικής δήλωσης για γενική επισκευή

  Η σύνταξη μιας ελαττωματικής δήλωσης για γενική επισκευή πραγματοποιείται πάντα όταν χρειάζεται να δικαιολογήσετε την ανάγκη για επισκευή. Η ίδια η δήλωση είναι ένα έγγραφο που αναφέρει λεπτομερώς τις απαραίτητες επισκευές, τα χρησιμοποιούμενα υλικά και το χρονοδιάγραμμα.

  Εάν είναι απαραίτητο, αναφέρετε τις ιδιαιτερότητες της εργασίας ή της θέσης του αντικειμένου (κοντά σε κτίρια κατοικιών, σχολεία). Κατά την κατάρτιση ενός καταλόγου για σημαντικές επισκευές, επισημαίνουν επίσης την ανάγκη για προσεκτική αποσυναρμολόγηση των δομών, την επαναχρησιμοποίηση των ήδη χρησιμοποιούμενων υλικών και την ανάγκη διάθεσης απορριμμάτων.

  Κατά την εκπόνηση μιας ελαττωματικής δήλωσης για γενική επισκευή, υπάρχουν εκπρόσωποι του πελάτη ή του ιδιοκτήτη του κτιρίου, του εργολάβου και μιας ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων. Όλες οι υπογραφές τους πρέπει να είναι στη δήλωση. Η επιτροπή πρέπει να διαθέτει όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τεχνικά έγγραφα για την επιθεώρηση. Εάν η κατάσταση του κτιρίου ή του μέρους του δεν αντιστοιχεί με εκείνη που αναφέρεται στην τεχνική τεκμηρίωση, πρέπει να διορθωθεί σύμφωνα με τον καθορισμένο κανόνα, δηλαδή να επισκευαστεί.

  Η εκτέλεση οποιασδήποτε σημαντικής επισκευής απαιτεί την προετοιμασία μιας λίστας ελαττωμάτων, σύμφωνα με την οποία θα ακολουθήσουν όλα τα έργα. Το έγγραφο δεν έχει συγκεκριμένη μορφή πλήρωσης, οπότε είναι καλύτερο να συμβουλευτείτε τον πελάτη εκ των προτέρων με ποια μορφή θα ήταν πιο βολικό για τον ίδιο να το λάβει.

  Κάθε εργασία δημιουργίας μιας ελαττωματικής δήλωσης είναι εξαιρετικά ατομική και δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί το κατά προσέγγιση κόστος. Αν χρειαστεί να προετοιμάσετε αυτό το έγγραφο, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με τους ειδικούς εκ των προτέρων και να μάθετε το ακριβές κόστος του.

  Σύνταξη λίστας ελαττωμάτων για την επισκευή των χώρων

  Μια ελαττωματική δήλωση είναι το αποτέλεσμα μιας πλήρους οπτικής επιθεώρησης ενός κτιρίου ή ενός δωματίου που χρειάζεται επισκευή. Αντικατοπτρίζει το απαραίτητο πεδίο εργασίας, τη σειρά και τα υλικά που χρησιμοποιούνται. Η προετοιμασία του καταλόγου ελαττωμάτων για την επισκευή των χώρων πραγματοποιείται από ειδική επιτροπή που έχει τις απαραίτητες γνώσεις στον τομέα των επισκευών, παρουσία του πελάτη και του εργολάβου.

  Η δήλωση πρέπει να αντανακλά τα δεδομένα σχετικά με το κτίριο που επισκευάζεται, τη διεύθυνσή του και τον αριθμό του. τους λόγους για τους οποίους οι χώροι απαιτούν επισκευές (ρωγμές, μη καλώδια) · την επακόλουθη επισκευή με την ένδειξη όλων των χρησιμοποιούμενων υλικών. Αυτό επιτρέπει όχι μόνο την εκτίμηση των οικονομικών υπολογισμών για τη φορολογία και τη λογιστική, αλλά και τον εντοπισμό ενός αδίστακτου εργολάβου.

  Σε ορισμένες περιπτώσεις, η κατάρτιση μιας λίστας ελαττωμάτων για επισκευή δωματίου μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή επακόλουθων επισκευών. Αν οι χώροι υποβάλλονται σε βαφή μία φορά το χρόνο, τότε το ποσό για τη ζωγραφική πρέπει να εισαχθεί στο επόμενο φύλλο. Έτσι είναι δυνατόν να διατηρηθεί το δωμάτιο σε άριστη κατάσταση καθ 'όλη τη διάρκεια της λειτουργίας. Η ίδια η δήλωση είναι ένα πρωτότυπο λογιστικό έγγραφο και μπορεί να συνταχθεί με οποιαδήποτε σειρά με υποχρεωτική λίστα όλων των απαραίτητων στοιχείων.

  Αν χρειαστεί να κάνετε μια ελαττωματική δήλωση, είναι καλύτερο να επικοινωνήσετε με έναν εξειδικευμένο εκ των προτέρων για να μάθετε το κόστος του. Κάθε δήλωση καταρτίζεται και καταβάλλεται ατομικά, ανάλογα με τον όγκο εργασίας, την περιοχή του δωματίου και άλλους όρους της επιθεώρησης.

  Έλεγχος βλάβης: Δείγμα και μορφή

  Τα πάγια που αποτυγχάνουν δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προορισμό τους. Αυτό πρέπει να τεκμηριωθεί. Ο εξουσιοδοτημένος υπάλληλος καθορίζει τους λόγους για τους οποίους το λειτουργικό σύστημα απέτυχε και, στη συνέχεια, αποτελεί την πράξη αντιμετώπισης ειδικών συσκευών.

  Ρόλος εγγράφων

  Η επιθεώρηση ειδικού εξοπλισμού διεξάγει μια ειδικά διαμορφωμένη επιτροπή. Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης, πρόκειται για πράξη επιθεώρησης. Περιλαμβάνει τις απαιτούμενες επισκευές και ανταλλακτικά. Επίσης, γράφεται ένα συμπέρασμα σχετικά με την καταλληλότητα χρήσης συγκεκριμένων λεπτομερειών.

  Αυτή η πράξη χρησιμεύει ως βάση για το σχηματισμό εκτιμήσεων για επισκευές. Επίσης, στη βάση του, να αναπτύξει τεκμηρίωση σχεδιασμού και να γράψει τα απαραίτητα υλικά από την αποθήκη.

  Ο λιγότερο σημαντικός σκοπός της πράξης αντιμετώπισης προβλημάτων είναι να δικαιολογήσει την ακύρωση ειδικού εξοπλισμού όταν η επισκευή είναι σκόπιμη και ασύμφορη.

  Περιεχόμενο εγγράφου

  Οι εταιρείες μπορούν ανεξάρτητα να αναπτύξουν μορφές πράξεων επιθεώρησης. Η βασική προϋπόθεση είναι το περιεχόμενο με τη μορφή των ακόλουθων πληροφοριών:

  • Όνομα του ειδικού εξοπλισμού που ελέγχθηκε για ελαττώματα.
  • Ο κατάλογος των υπαλλήλων που περιλαμβάνονται στην επιτροπή.
  • Λίστα ανιχνευμένων ελαττωμάτων.
  • Συστάσεις για την εξάλειψη αυτών των ελαττωμάτων.

  Οδηγίες για τη συμπλήρωση της πράξης

  Η ελαττωματική πράξη πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους ακόλουθους κανόνες:

  1. Η ευθύνη για την ολοκλήρωση της πράξης είναι η επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Η σύνθεση αυτής της επιτροπής καθορίζεται από τον επικεφαλής της εταιρείας εάν δεν υπάρχει προμήθεια στον οργανισμό που ενεργεί σε συνεχή βάση.
  2. Η ημερομηνία της πράξης είναι η ημερομηνία της σύστασής της.
  3. Το κύριο κείμενο της πράξης αρχίζει με την αιτιολόγηση της προετοιμασίας της - το έγγραφο βάσει του οποίου συντάχθηκε η πράξη (για παράδειγμα, η εντολή του διευθυντή της εταιρείας).
  4. Το αρχικό μέρος του εγγράφου περιέχει κατάλογο των προσώπων που περιλαμβάνονται στην επιτροπή, αναφέροντας τις θέσεις και το πλήρες όνομα.
  5. Ακολουθεί το πινακοειδές τμήμα. Περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: μια λίστα ελαττωμάτων, την περιγραφή τους, μια λίστα με την αντιμετώπιση προβλημάτων, το όνομα του εργολάβου και τις προθεσμίες εκτέλεσης των εργασιών.
  6. Η Επιτροπή καταγράφει το τελικό της συμπέρασμα.
  7. Στο τέλος, ο πρόεδρος της επιτροπής και τα μέλη της επιθέτουν τις προσωπικές υπογραφές τους.

  Πώς γίνεται ο έλεγχος ειδικού εξοπλισμού

  Η διαδικασία επιθεώρησης του ειδικού εξοπλισμού πραγματοποιείται σε τρία στάδια:

  1. Προκαταρκτική ανίχνευση ελαττωμάτων Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου, πραγματοποιείται οπτικός έλεγχος των αντικειμένων του λειτουργικού συστήματος, μέτρηση της απόδοσης του ειδικού εξοπλισμού και των βασικών παραμέτρων, ανάλυση των σχολίων σχετικά με τις εργασίες του. Τα αποτελέσματα που λαμβάνονται συγκρίνονται με τις τυπικές τιμές. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, καθορίζεται η κατάσταση του ειδικού εξοπλισμού εν γένει. Αυτό γίνεται για να διαπιστωθεί η απαραίτητη εργασία και η χρονική στιγμή της εφαρμογής τους.
  2. Ανίχνευση σφαλμάτων του σταθμού. Αυτό το στάδιο περιλαμβάνει τη μελέτη συγκεκριμένων συμπλεγμάτων κατά τη διάρκεια της τρέχουσας επιθεώρησης. Αυτό γίνεται για να προσδιοριστεί η καταλληλότητά τους για χρήση.
  3. Ανίχνευση λεπτομερειών Σε αυτό το στάδιο, υπάρχει πλήρης αποσυναρμολόγηση ειδικού εξοπλισμού κατά τη διαδικασία επισκευής. Επίσης, καθορίζεται η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης συγκεκριμένων εξαρτημάτων και καθορίζεται η φύση των επερχόμενων επισκευών.

  Η ελαττωματική πράξη για την επισκευή των εγκαταστάσεων: ένα παράδειγμα

  Η ελαττωματική πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις περιστάσεις της σύνταξής της, αναφέρεται σε έγγραφα λογιστικής μορφής που αντανακλούν όλα τα ελαττώματα που διαπιστώθηκαν κατά την έρευνα του αντικειμένου, καθώς και στις συστάσεις που έθεσε τελικά η Επιτροπή με σκοπό την εξάλειψή τους.

  Απαιτείται η σύνταξη τέτοιων εγγράφων κατά την επιθεώρηση διαφόρων κατασκευαστικών αντικειμένων, προκειμένου να εντοπιστούν οι ελλείψεις που σημειώθηκαν κατά την εκτέλεση ορισμένων έργων.

  Οι εκτελεσθείσες πράξεις περικλείουν ένα τραπέζι στη δομή του, όπου στη συνέχεια παρουσιάζεται ένας κατάλογος έργων, τα οποία είναι απαραίτητα για την εξάλειψη των ανιχνευόμενων ελαττωμάτων.

  Αυτά τα έργα προσδιορίζουν χωρίς να καθορίζουν τους δείκτες τιμών ενός συγκεκριμένου όγκου (εάν υπάρχουν οι τελευταίοι, θα μπορούσε να θεωρηθεί η σύνταξη πράξη ως ένα είδος εκτίμησης, αυτή είναι η διαφορά μεταξύ των συγκεκριμένων εγγράφων).

  Οι οργανισμοί έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν χωριστά ανεπτυγμένες μορφές ελαττωματικών πράξεων.

  Η τελευταία πρέπει να περιλαμβάνει τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • Το όνομα του αντικειμένου για το οποίο διενεργήθηκε ο έλεγχος για τον εντοπισμό πιθανών ελαττωμάτων.
  • Ο κατάλογος των εκπροσώπων (ειδικών) των οποίων οι υποψηφιότητες εγκρίθηκαν για συμμετοχή στη διαδικασία εξέτασης και σύνταξης της πράξης.
  • Ο κατάλογος των ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση του αντικειμένου.
  • Συστάσεις που καθορίζονται από την απόφαση της επιτροπής για την εξάλειψη των ελαττωμάτων που εντοπίστηκαν.

  Εάν πρόκειται να διενεργηθεί έλεγχος του αντικειμένου που ολοκληρώθηκε με την κατασκευή του αντικειμένου, στην περίπτωση αυτή απαιτείται μια επιλεγμένη επιτροπή για την επιθεώρηση κάθε δομικού στοιχείου του αντικειμένου (τα τοιχώματα του εξεταζόμενου κτιρίου, η δομή του, το δάπεδο, τα παράθυρα και οι κατασκευές των θυρών κ.λπ.)

  Κάθε ένα από τα αντικείμενα από τη στιγμή της επιθεώρησής του αναφέρεται ξεχωριστά στον πίνακα. Ένα συγκεκριμένο ποσοστό φυσικής απόσβεσης του αντικειμένου δηλώνεται αμέσως και προγραμματίζονται όλοι οι απαραίτητοι τύποι εργασίας, με στόχο την πλήρη εξάλειψη των εντοπιζόμενων ελαττωμάτων.

  Βάσει της ελαττωματικής πράξης που εκδίδει η επιτροπή, ο τελευταίος λαμβάνει τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την ύπαρξη ανάγκης να εκτελέσει εργασίες επισκευής σε σχέση με το αντικείμενο, προκειμένου να διορθωθούν τα διαπιστωθέντα ελαττώματα.

  Εδώ μπορούμε να μιλήσουμε για τη συνήθη ανακαίνιση και να κάνουμε μια πλήρη αναθεώρηση.

  Όλες οι βλάβες και οι ελλείψεις που εντοπίστηκαν στη μονάδα, που απαιτούν την άμεση εξάλειψή τους, εγγράφονται στον πίνακα εγγράφων. Στη συνέχεια, ως βάση για την κατάρτιση προϋπολογισμού χρησιμοποιείται μια ελαττωματική πράξη.

  Εάν θέλετε να μάθετε πώς να λύσετε ακριβώς το πρόβλημά σας - επικοινωνήστε με το ηλεκτρονικό έντυπο συμβούλων στα δεξιά. Είναι γρήγορο και δωρεάν! Ή τηλεφωνήστε μας τηλεφωνικά:

  +7 (499) 703-47-59
  Μόσχα, περιοχή Μόσχα

  +7 (812) 309-16-93
  Αγία Πετρούπολη, περιοχή Λένινγκραντ

  +8 (800) 550-72-15
  Ομοσπονδιακός αριθμός (δωρεάν κλήση για όλες τις περιοχές της Ρωσίας)!